دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده شیمی | افراد | مسئولان
رئیس دانشکده شیمی
rvafazadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۴۲
31232661
استاد,هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
38210644
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی، عضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی استان، عضو کارگروه دانشگاه‌های پیام‌نور استان
kamalvand [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
38212641
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
38210644
رئیس بخش شیمی آلی
ftamaddon [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232666
استاد,هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
38210644
رئیس بخش شیمی تجزیه
hshabani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۰
31232671
استاد,هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
38210644
رئیس بخش شیمی معدنی
aadehghani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232664
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
38210644
عضو حقیقی شورای نظارت و ارزیابی، عضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های پیام نور استان، رئیس بخش شیمی فیزیک
mohammadimanesh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232646
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
31232646