لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده شیمی | افراد | مسئولان
رئیس دانشکده شیمی
jafari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232644
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
38210644
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی
rvafazadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۴۲
31232661
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
38210644