دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده شیمی | افراد | کارکنان
f.ebrahimi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان علوم
31232739
کارشناس آزمایشگاه شیمی عمومی
38210644
h.janipoor [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم
31232744
سرپرست اداره امور پشتیبانی پردیس علوم
38210644
z.zoghaghi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان علوم
31232742
کارشناس آزمایشگاه شیمی آلی و FTIR
38210644
l.sherafat [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان علوم
31232741
کارشناس آزمایشگاه شیمی معدنی
38210644
f.forghani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم
31232675
مسئول دفتر دانشکده شیمی
38210644