لینک های ضروری
iranmanesh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۹
۳۱۲۳۲۱۸۴
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
۳۸۲۱۰۶۴۴
loghmani [at] yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، دفتر ریاست
۳۱۲۳۳۲۵۷
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
۳۸۲۱۰۶۴۴
htorabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۳
۳۱۲۳۲۶۹۶
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
۳۸۲۱۰۶۴۴
davvaz [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۰
۳۱۲۳۲۷۱۴
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
۳۸۲۱۰۶۴۴
alikhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۷
۳۱۲۳۲۷۰۲
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
۳۸۲۱۰۶۹۵
smkarbassi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۶
۳۱۲۳۲۶۹۷
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
۳۸۲۱۰۶۹۵
maalek [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۱
۳۱۲۳۲۶۸۸
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
۳۸۲۱۰۶۹۵
emahmoudi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
۳۱۲۳۲۶۹۳
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
۳۸۲۱۰۶۴۴
smodarres [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۵
۳۱۲۳۲۷۱۷
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
۳۸۲۱۰۶۴۴
anvariyeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۶
۳۱۲۳۲۷۰۵
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
۳۸۲۱۰۶۴۴
aajafari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۴
۳۱۲۳۲۶۹۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
۳۸۲۱۰۶۴۴
h.javanshiri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۳
۳۱۲۳۲۷۱۲
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
۳۸۲۱۰۶۵۹
delavarkh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۲
۳۱۲۳۲۷۰۶
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
۳۸۲۱۰۶۴۴
adolati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
۳۱۲۳۲۶۹۵
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
۳۸۲۱۰۶۴۴
hzaker [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۱
۳۱۲۳۲۶۸۶
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
۳۸۲۱۰۶۴۴
rroozegar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۳
۳۱۲۳۲۷۱۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
۳۸۲۱۰۶۴۴
fatehiniam [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی،‌ اتاق ۳۰۲
۳۱۲۳۲۷۱۶
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
۳۸۲۱۰۶۹۵
moshtagh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۱
۳۱۲۳۲۷۱۰
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
۳۸۲۱۰۶۴۴
hmazaheri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۴
۳۱۲۳۲۷۰۷
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
۳۸۲۱۰۶۹۵
hooshmandasl [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۳
۳۱۲۳۲۶۹۰
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر
۳۸۲۱۰۶۴۴
mahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۲
۳۱۲۳۲۷۰۹
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
۳۸۲۱۰۶۴۴
akrami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
۳۱۲۳۲۴۵۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
۳۸۲۱۰۶۴۴
n_bidabadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۲
۳۱۲۳۲۷۰۰
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
۳۸۲۱۰۶۴۴
m.heydari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
۳۱۲۳۲۶۹۸
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
۳۸۲۱۰۶۴۴
khorshidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۸
۳۱۲۳۲۷۰۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
۳۸۲۱۰۶۹۵
1 2
صفحه 1از 2