لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده علوم ریاضی | افراد | اعضای هیئت علمی
iranmanesh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۹
31232184
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
loghmani [at] yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، دفتر ریاست
31233257
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
38210695
htorabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۳
31232696
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695
davvaz [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۰
31232714
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
alikhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۷
31232702
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
maalek [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۱
31232688
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
38210695
emahmoudi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
31232693
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695
smodarres [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۵
31232717
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
smkarbassi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۶
31232697
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
38210695
anvariyeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۶
31232705
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
aajafari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۴
31232699
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695
delavarkh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۲
31232706
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
38210695
adolati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
31232695
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695
hzaker [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۱
31232686
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695
rroozegar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق 303 - ساختمان احمدی روشن
31232711 - 31233627
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695 - 38212795
fazeli [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۲
31232691 - 31232810
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر
38210695
fatehiniam [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی،‌ اتاق ۳۰۲
31232716
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
moshtagh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۱
31232710
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
hmazaheri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۴
31232707
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
mahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۲
31232709
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
akrami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31232454
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
38210695
n_bidabadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۲
31232700
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
38210695
m.heydari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31232698
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
38210695
khorshidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۸
31232704
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
dastbaravarde [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۴
31232185
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695
1 2
صفحه 1از 2