لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده علوم ریاضی | افراد | مسئولان
رئیس دانشکده علوم ریاضی
htorabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۳
31232696
استاد,هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
emahmoudi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
31232693
استاد,هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695
معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی، عضو کارگروه دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
moshtagh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۱
31232710
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695