دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده علوم ریاضی | افراد | مسئولان
رئیس دانشکده علوم ریاضی، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی، مدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی "Algebraic Structures and Their Applications"
alikhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۷
31232702
استاد,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
akrami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31232454
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
38210695
معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی
mmirhoseini [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۵
31232694
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695
رئیس بخش ریاضی محض
mahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۲
31232709
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
رئیس بخش ریاضی کاربردی
m.heydari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31232698
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
38210695
رئیس بخش آمار
dastbaravarde [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۴
31232185
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695
رئیس بخش علوم کامپیوتر، عضو کارگروه تخصصی مراکز علمی و کاربردی
mfarshi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۱
31232689
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر
38210695