لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده علوم ریاضی | افراد | مسئولان
رئیس دانشکده علوم ریاضی
hzaker [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۱
31232686
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210644
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
iranmanesh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۹
31232184
استاد,هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210644
معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی
mmirhoseini [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۵
31232694
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210644