لینک های ضروری
مسئولان
رئیس دانشکده علوم ریاضی
hzaker [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۱
۳۱۲۳۲۶۸۶
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
۳۸۲۱۰۶۴۴
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
iranmanesh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۹
۳۱۲۳۲۱۸۴
استاد,هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
۳۸۲۱۰۶۴۴
معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی
mmirhoseini [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۵
۳۱۲۳۲۶۹۴
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
۳۸۲۱۰۶۴۴