دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده علوم ریاضی | افراد | مسئولان
عضو کمیسیون تخصصی (۱) علوم پایه دور هشتم هیئت ممیزه، رئیس دانشکده علوم ریاضی
htorabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۳
31232696
استاد,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی، مدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی "Algebraic Structures and Their Applications"
alikhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۷
31232702
استاد,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
عضو کمیسیون تخصصی (۱) علوم پایه دور هشتم هیئت ممیزه، معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی، عضو کارگروه دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
moshtagh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۱
31232710
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
رئیس بخش ریاضی محض
mahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۲
31232709
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
رئیس بخش ریاضی کاربردی
akrami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31232454
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
38210695
رئیس بخش آمار
zamani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده‌ علوم ریاضی، اتاق ۳۰۳
31232712
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695
رئیس بخش علوم کامپیوتر
e.abbasi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31232713
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر
38210695