دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده علوم ریاضی | افراد | کارکنان
s.zare.z [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31232715
مسئول دفتر دانشکده علوم ریاضی
۳۸۲۱۰۶۹۵
m.abbasizade [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم،‌ دانشکده علوم ریاضی
31232687
کارشناس آموزشی دانشکده علوم ریاضی
38210695