لینک های ضروری
sh.bazaz [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31232715
کارشناس و مسئول دفتر دانشکده علوم ریاضی
38210695
e.rajabi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31233897
کارشناس پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
38210695
m.abbasizade [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم،‌ دانشکده علوم ریاضی
31232687
کارشناس آموزشی دانشکده علوم ریاضی
38210695