لینک های ضروری
sh.bazaz [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
3123۲۷۱۵
کارشناس
e.rajabi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
۳۱۲۳۲۷۱۵
مسئول دفتر دانشکده علوم ریاضی
۳۸۲۱۰۶۹۵
m.abbasizade [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم،‌ دانشکده علوم ریاضی
۳۱۲۳۳۸۹۷
کارشناس
۳۸۲۱۰۶۹۵