لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده فیزیک | خانه | آزمایشگاه‌ها
lab آزمایشگاه SEM
فاطمه سلطانی
۳۸۲۱۱۷۵۳ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۳۲ ( ۰۳۵ )
SEMlab@labs.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس علوم
بخش اتمی مولکولی

lab آزمایشگاه اپتیک
دکتر عباس بهجت
۳۱۲۳۲۷۳۸ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۳۲ ( ۰۳۵ )
coatinglab@labs.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس علوم
بخش اتمی مولکولی

lab آزمایشگاه اپتیک
دکتر عباس بهجت
۳۱۲۳۲۷۳۵ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۳۲ ( ۰۳۵ )
opticlab@labs.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس علوم
بخش اتمی مولکولی

lab آزمایشگاه تحقیقات و فناوری مغناطیس
دکتر محسن حکیمی
- ۳۸۲۰۰۱۳۲ ( ۰۳۵ )
- http://physics.yazd.ac.ir/rtml
ساختمان پردیس علوم
بخش حالت جامد

lab آزمایشگاه فیزیک الکترونیک
دکتر محمد‌علی صادق‌زاده
۳۱۲۳۲۷۳۲ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۳۲ ( ۰۳۵ )
eplab@labs.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس علوم
بخش حالت جامد

lab آزمایشگاه فیزیک تکمیلی
دکتر عباس بهجت
۳۱۲۳۲۷۳۵ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۳۲ ( ۰۳۵ )
pclab@labs.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس علوم
بخش اتمی مولکولی

lab آزمایشگاه فیزیک جدید
دکتر محمد اعتصامی
۳۱۲۳۲۷۳۰ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۳۲ ( ۰۳۵ )
nslab@labs.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس علوم
بخش حالت جامد

lab آزمایشگاه فیزیک فنی ۱
فاطمه فلاح
۳۱۲۳۲۷۹۳ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۳۲ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
بخش حالت جامد

lab آزمایشگاه فیزیک فنی ۲
فاطمه فلاح
۳۱۲۳۲۷۹۳ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۳۲ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
بخش حالت جامد

lab آزمایشگاه فیزیک پایه ۱
فاطمه فلاح
۳۱۲۳۲۷۹۳ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۳۲ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
بخش اتمی مولکولی

lab آزمایشگاه فیزیک پایه ۲
فاطمه فلاح
۳۱۲۳۲۷۹۳ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۳۲ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
بخش اتمی مولکولی

lab آزمایشگاه فیزیک پایه ۳
فاطمه فلاح
۳۱۲۳۲۷۹۳ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۳۲ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
بخش اتمی مولکولی

lab آزمایشگاه لیزر
دکتر عباس بهجت
۳۱۲۳۲۷۳۵ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۳۲ ( ۰۳۵ )
laserlab@labs.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس علوم
بخش اتمی مولکولی

lab آزمایشگاه نانورنگدانه‌ها و پوشش‌های سرامیکی
دکتر محسن خواجه امینیان
۳۱۲۳۲۷۳۳ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۳۲ ( ۰۳۵ )
npclab@labs.yazd.ac.ir http://npclab.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم
بخش حالت جامد

lab آزمایشگاه هواشناسی
دکتر محمد‌حسین معماریان
۳۱۲۳۲۸۲۷ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۳۲ ( ۰۳۵ )
Weatherlab@labs.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس علوم
بخش ذرات بنیادی