لینک های ضروری
abehjat [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک،‌ اتاق ۲۸
31232237
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
mktavassoly [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232774
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
bidokhti [at] yazd.ac.ir
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، فیزیک فضا
استاد، هیئت علمی وابسته
دانشکده فیزیک
a.mirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232786
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
38200132
gmirjalili [at] yazd.ac.ir
-
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده فیزیک
mborhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232779
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
spaktinat [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
mehdi.sharifian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31233007
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
msadeghzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232781
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
phmh.mokhtari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232781
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
mmoosavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232792
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
38200132
ostovari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک، اتاق ۱۷
31232443
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
meslami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232020 و 31232782
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
38200132
eetesami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232787
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
bolourizade [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی وابسته
دانشکده فیزیک
bahadory [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232795
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
mtatari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31233692
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
mjoghataei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232794
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38210310
mahaddad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک، اتاق ۱۵
31233007
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
hakimi.m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232230
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
kh.aminian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232784
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
zahra.rezaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232792
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
38200132
hzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
312333007
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
mashafaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232775
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
38200132
gholamzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232787
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
38200132
1 2
صفحه 1از 2