لینک های ضروری
ostovari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک، اتاق ۱۷
۳۱۲۳۲۴۴۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
۳۸۲۰۰۱۳۲
meslami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۸۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
۳۸۲۰۰۱۳۲
eetesami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۸۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
۳۸۲۰۰۱۳۲
gmirjalili [at] yazd.ac.ir
-
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده فیزیک
mborhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۷۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
۳۸۲۰۰۱۳۲
bolourizade [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی وابسته
دانشکده فیزیک
bahadory [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۹۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
۳۸۲۰۰۱۳۲
abehjat [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک،‌ اتاق ۲۸
۳۱۲۳۲۲۳۷
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
۳۸۲۰۰۱۳۲
mtatari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۳۶۹۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
mktavassoly [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۷۴
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
۳۸۲۰۰۱۳۲
mjoghataei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۳۰۰۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش فیزیک فضا
۳۸۲۱۰۳۱۰
mahaddad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک، اتاق ۱۵
۳۱۲۳۲۷۹۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
۳۸۲۰۰۱۳۲
zahra.rezaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۹۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
۳۸۲۰۰۱۳۲
hzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۳۳۰۰۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
۳۸۲۰۰۱۳۲
mehdi.sharifian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۳۰۰۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
۳۸۲۰۰۱۳۲
mashafaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۷۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
۳۸۲۰۰۱۳۲
msadeghzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۸۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
۳۸۲۰۰۱۳۲
bidokhti [at] yazd.ac.ir
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، فیزیک فضا
استاد، هیئت علمی وابسته
دانشکده فیزیک
gholamzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۸۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
۳۸۲۰۰۱۳۲
h.lookzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
۳۸۲۰۰۱۳۲
phmh.mokhtari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۸۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
۳۸۲۰۰۱۳۲
mostajeran [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۶۱۸
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
۳۸۲۰۰۱۳۲
h.motahari [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم، دانشکده فیزیک، بخش اتمی و مولکولی
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
memarian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۷۱
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش فیزیک فضا
۳۸۲۰۰۱۳۲
mmoosavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۹۲
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
۳۸۲۰۰۱۳۲
1 2
صفحه 1از 2