دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده فیزیک | افراد | اعضای هیأت علمی
mborhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232779
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
bolourizade [at] yazd.ac.ir
-
استاد، هیأت علمی وابسته
دانشکده فیزیک
abehjat [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک،‌ اتاق ۲۸
3123۲۷۷۳
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
mktavassoly [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232774
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
mmoosavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232789
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
38200132
a.mirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232786
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
38200132
ostovari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک، اتاق ۱۷
31232443
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
meslami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232020 - 31232782
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
38200132
gmirjalili [at] yazd.ac.ir
-
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده فیزیک
spaktinat [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم
31232787
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
mtatari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31233692
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
hakimi.m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232230
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
kh.aminian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232784
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
hzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31234167 - 31234484
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132 - 38212795
mehdi.sharifian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232573
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
msadeghzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232781
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
sma.salehi [at] yazd.ac.ir
-
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده فیزیک
gholamzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232778
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
38200132
phmh.mokhtari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
دانشیار، هیأت علمی فقید
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
mostajeran [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232618
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
38200132
memarian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232776
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
eetesami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232788
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
mjoghataei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31233794
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38210310
mahaddad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک، اتاق ۱۵
31233007
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
zahra.rezaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
38200132
1 2
صفحه 1از 2