لینک های ضروری
ostovari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک، اتاق ۱۷
۳۱۲۳۲۴۴۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
۳۸۲۰۰۱۳۲
meslami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۸۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
۳۸۲۰۰۱۳۲
eetesami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۸۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
۳۸۲۰۰۱۳۲
gmirjalili [at] yazd.ac.ir
-
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده فیزیک
mborhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۷۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
۳۸۲۰۰۱۳۲
bolourizade [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی وابسته
دانشکده فیزیک
bahadory [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۹۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
۳۸۲۰۰۱۳۲
abehjat [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک،‌ اتاق ۲۸
۳۱۲۳۲۲۳۷
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
۳۸۲۰۰۱۳۲
spaktinat [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
mtatari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۳۶۹۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
mktavassoly [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۷۴
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
۳۸۲۰۰۱۳۲
mjoghataei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۳۰۰۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش فیزیک فضا
۳۸۲۱۰۳۱۰
m.chitforoush [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۷۲
،
mahaddad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک، اتاق ۱۵
۳۱۲۳۲۷۹۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
۳۸۲۰۰۱۳۲
hakimi.m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۲۳۰
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
۳۸۲۰۰۱۳۲
kh.aminian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۸۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
۳۸۲۰۰۱۳۲
zahra.rezaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۹۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
۳۸۲۰۰۱۳۲
hzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۳۳۰۰۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
۳۸۲۰۰۱۳۲
f.soltani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان علوم، دانشکده فیزیک
،
۳۸۲۰۰۱۳۲
m.shariatmadari [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۹۰
،
۳۸۲۰۰۱۳۲
mehdi.sharifian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۳۰۰۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
۳۸۲۰۰۱۳۲
mashafaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۷۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
۳۸۲۰۰۱۳۲
msadeghzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۸۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
۳۸۲۰۰۱۳۲
bidokhti [at] yazd.ac.ir
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، فیزیک فضا
استاد، هیئت علمی وابسته
دانشکده فیزیک
gholamzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۸۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
۳۸۲۰۰۱۳۲
1 2
صفحه 1از 2