لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده فیزیک | افراد | اعضای هیئت علمی
bolourizade [at] yazd.ac.ir
-
استاد، هیئت علمی وابسته
دانشکده فیزیک
abehjat [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک،‌ اتاق ۲۸
3123۲۷۷۳
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
mktavassoly [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232774
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
a.mirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232786
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
38200132
meslami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232020 و 31232782
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
38200132
gmirjalili [at] yazd.ac.ir
-
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده فیزیک
mborhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232779
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
spaktinat [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم
31232787
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
kh.aminian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232784
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
mehdi.sharifian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
3123۲۵۷۳
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
msadeghzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232781
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
sma.salehi [at] yazd.ac.ir
-
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده فیزیک
phmh.mokhtari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232780
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
mmoosavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
312327۸۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
38200132
ostovari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک، اتاق ۱۷
31232443
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
eetesami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232788
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
bahadory [at] yazd.ac.ir
دانشکده فیزیک
035-31232795
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
mtatari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31233692
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
mjoghataei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31233794
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38210310
mahaddad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک، اتاق ۱۵
31233007
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
hakimi.m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232230
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
zahra.rezaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
312327۶۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
38200132
hzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232792
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132
mashafaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232775
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
38200132
gholamzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
312327۷۸
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای
38200132
1 2
صفحه 1از 2