دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده فیزیک | افراد | کارکنان
e.pourahmadi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۷۲
کارشناس دانشکده فیزیک
38200132
f.soltani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232753
کارشناس دانشکده فیزیک
38200132
feizifar [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دفتر دانشکده فیزیک
31232770
مسئول دفتر دانشکده فیزیک
38200132