لینک های ضروری
heidarimm [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232649 و 31233381
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
38210644
m.khatami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31233013
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
31232650
sksabbagh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232257
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
38210644
chamani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
3123۲۶۵۲
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
rzamani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232293
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
38210644
sarafraz.ardakani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232287
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
38210644
ali.falahati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232216
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
38210644
moshtaghiun [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232655
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
38210644