دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه زیست‌شناسی | افراد | اعضای هیأت علمی
heidarimm [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31233381
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی
38211279
m.khatami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31233013
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی
38211279
sksabbagh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232257
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی
38211279
moshtaghiun [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232655
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی
38211279
chamani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232652
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی
38211279
rzamani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232293
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
گروه زیست‌شناسی
38211279
sarafraz.ardakani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232287
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی
38211279
ali.falahati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232216
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی
38211279
m.mirbagheri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232293
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی
38211279