لینک های ضروری
اعضای هیئت علمی
heidarimm [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232649 و ۳۱۲۳۳۳۸۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
m.khatami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
۳۱۲۳۳۰۱۳
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
۳۱۲۳۲۶۵۰
sksabbagh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
۳۱۲۳۲۲۵۷
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
chamani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232293
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
rzamani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
۳۱۲۳۲۲۹۳
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
sarafraz.ardakani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
۳۱۲۳۲۲۸۷
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
ali.falahati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
۳۱۲۳۲۲۱۶
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
moshtaghiun [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
۳۱۲۳۲۶۵۵
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴