دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه زیست‌شناسی | افراد | اعضای هیأت علمی
heidarimm [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232649 -31233381
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
38210644
m.khatami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31233013
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
31232650
sksabbagh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232257
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
38210644
chamani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232652
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
rzamani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232293
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
38210644
sarafraz.ardakani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232287
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
38210644
ali.falahati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232216
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
38210644
moshtaghiun [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232655
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
38210644
m.mirbagheri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232293
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
38211279