لینک های ضروری
اعضای هیئت علمی
irannezhad [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست، اتاق ۲۲۷
۳۱۲۳۳۲۳۱
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
۳۸۲۱۰۳۱۲
tabandeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
۳۱۲۳۳۲۱۸
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
۳۸۲۱۰۳۱۲
chamani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232293
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
heidarimm [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
۳۱۲۳۳۳۸۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
m.khatami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
۳۱۲۳۳۰۱۳
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
۳۱۲۳۲۶۵۰
rzamani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
۳۱۲۳۲۲۹۳
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
m.saharkhiz [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم
۳۱۲۳۳۱۸۸
،
sarafraz.ardakani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
۳۱۲۳۲۲۸۷
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
z.shaker [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان علوم
۳۱۲۳۲۷۴۸
،
۳۸۲۱۰۶۴۴
sksabbagh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
۳۱۲۳۲۲۵۷
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
hazimzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
۳۸۲۱۰۶۹۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
۳۸۲۱۰۶۹۸
ali.falahati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
۳۱۲۳۲۲۱۶
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
moshtaghiun [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
۳۱۲۳۲۶۵۵
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
f.nejadkoorki [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست، اتاق ۲۰۶
۳۱۲۳۲۷۹۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست
۳۸۲۱۰۳۱۲