دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه زیست‌شناسی | افراد | مسئولان
دبیر کنفرانس ژنتیک و ژنومیکس انسانی، مدیر گروه زیست‌شناسی
heidarimm [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232649 - 31233381
دانشیار,هیأت علمی فعال
گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی
۳۸۲۱۱۲۷۹