دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه زمین‌شناسی | افراد | اعضای هیأت علمی
kooroshrashidi [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31233195
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
en.emami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31232264
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
v.amiri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم
31232799
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
tajbakhsh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31232755
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
38210644
m.torabikaveh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31232938
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی
38210644
khodami_m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31233269
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
38210644
moshrefy [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم،‌ گروه زمین‌شناسی
31232651
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
38210644
moosavizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31233349
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
38210644
fkargaran [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31232653
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
38210644