لینک های ضروری
kooroshrashidi [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31233195
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
en.emami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
۳۱۲۳۲۲۶۴
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
v.amiri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
tajbakhsh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
۳۱۲۳۲۷۵۵
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
m.torabikaveh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
khodami_m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
۳۱۲۳۳۲۶۹
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
fkargaran [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
۳۱۲۳۲۶۵۳
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
moshrefy [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم،‌ گروه زمین‌شناسی
۳۱۲۳۲۶۵۱
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴
moosavizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
۳۱۲۳۳۳۴۹
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۴