دسترسی سریع
en.emami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31232264
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی
38211279
v.amiri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم
31232799
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی
38211279
kooroshrashidi [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31233195
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی
38211279
moosavizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31233349
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی
38211279
tajbakhsh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31232755
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی
38211279
m.torabikaveh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31232938
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی
38211279
khodami_m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31233269
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی
38211279
moshrefy [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم،‌ گروه زمین‌شناسی
31232651
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
گروه زمین‌شناسی
38211279
fkargaran [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31232653
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه زمین‌شناسی
38211279