دسترسی سریع
mamrollahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232676
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
38210644
iranmanesh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۹
31232184
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
loghmani [at] yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، دفتر ریاست
31233257
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
38210695
bolourizade [at] yazd.ac.ir
-
استاد، هیئت علمی وابسته
دانشکده فیزیک
abenvidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232645
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
38210644
abehjat [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک،‌ اتاق ۲۸
3123۲۷۷۳
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
htorabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۳
31232696
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695
ftamaddon [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232666
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
38210644
mktavassoly [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232774
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
38200132
jafari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232644
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
38210644
hshabani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۰
31232671
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
38210644
sdadfarnia [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232667
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
38210644
davvaz [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۰
31232714
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
hrzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232669
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
38210644
abdollahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232659
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
38210644
alikhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۷
31232702
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
maalek [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۱
31232688
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
38210695
emahmoudi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
31232693
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695
smodarres [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۵
31232717
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
38210695
mazloum [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232662
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
38210644
fmirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232672
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
38210644
a.mirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232786
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
38200132
rvafazadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۴۲
31232661
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
38210644
smkarbassi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۶
31232697
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
38210695
makarimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232663
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
38210644
1 2 3 4 5
صفحه 1از 5