لینک های ضروری
mamrollahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۷۶
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
۳۸۲۱۰۶۴۴
iranmanesh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۹
۳۱۲۳۲۱۸۴
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
۳۸۲۱۰۶۴۴
loghmani [at] yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
۳۱۲۳۳۲۵۷
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
۳۸۲۱۰۶۴۴
abenvidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۴۵
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
۳۸۲۱۰۶۴۴
abehjat [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک،‌ اتاق ۲۸
۳۱۲۳۲۲۳۷
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
۳۸۲۰۰۱۳۲
htorabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۳
۳۱۲۳۲۶۹۶
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
۳۸۲۱۰۶۴۴
ftamaddon [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۶۶
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
۳۸۲۱۰۶۴۴
mktavassoly [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۷۴
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
۳۸۲۰۰۱۳۲
jafari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳2675
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
۳۸۲۱۰۶۴۴
hshabani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۰
۳۱۲۳۲۶۷۱
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
۳۸۲۱۰۶۴۴
sdadfarnia [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۶۷
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
۳۸۲۱۰۶۴۴
davvaz [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۰
۳۱۲۳۲۷۱۴
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
۳۸۲۱۰۶۴۴
hrzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۶۹
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
۳۸۲۱۰۶۴۴
abdollahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۵۹
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
۳۸۲۱۰۶۴۴
bidokhti [at] yazd.ac.ir
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، فیزیک فضا
استاد، هیئت علمی وابسته
دانشکده فیزیک
alikhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۷
۳۱۲۳۲۷۰۲
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
۳۸۲۱۰۶۹۵
smkarbassi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۶
۳۱۲۳۲۶۹۷
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
۳۸۲۱۰۶۹۵
makarimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۶۳
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
۳۸۲۱۰۶۴۴
maalek [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۱
۳۱۲۳۲۶۸۸
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
۳۸۲۱۰۶۹۵
emahmoudi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
۳۱۲۳۲۶۹۳
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
۳۸۲۱۰۶۴۴
smodarres [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۵
۳۱۲۳۲۷۱۷
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض
۳۸۲۱۰۶۴۴
mazloum [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۶۲
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
۳۸۲۱۰۶۴۴
a.mirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۲۷۸۶
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
۳۸۲۰۰۱۳۲
fmirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۷۲
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
۳۸۲۱۰۶۴۴
rvafazadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۴۲
۳۱۲۳۲۶۶۱
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
۳۸۲۱۰۶۴۴
1 2 3 4 5
صفحه 1از 5