دسترسی سریع

فرایند اجرا و ارسال درخواست پذیرش در پایگاه همکار (دانشگاه یزد)

    ۱. پر کردن فرم ثبت‌نام در سامانه International.bmn.ir 

    ۲. بررسی اولیه و معرفی به پایگاه‌ تخصصی همکار رزومه متقاضی توسط کار گروه تخصصی بررسی خواهد شد و در صورت تأیید به پایگاه تخصصی همکار معرفی می‌شود. این مرحله حداکثر ظرف مدت ۷ روز انجام خواهد شد.

    ۳. برقراری ارتباط، بررسی و ارزیابی توسط پایگاه تخصصی همکار. در گام بعدی، ارتباط‌های لازم برقرار خواهد شد و درخواست همکاری توسط پایگاه تخصصی همکار بررسی و ارزیابی می‌شود تا در صورت تطبیق نیاز پایگاه با تخصص و شرایط متقاضی، همکاری دوجانبه آغاز شود. این بخش از فرایند حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز انجام خواهد شد.

درخواست پذیرش