لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس مهریز | افراد | مسئولان
سرپرست پردیس مهریز
yazdani.rad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233572
استادیار,هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش تاریخ
38210310