دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس مهریز | افراد | مسئولان
سرپرست پردیس مهریز
yazdani.rad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233572
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش تاریخ
38210310
معاون آموزشی و پژوهشی پردیس مهریز
hzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232792
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد
38200132