دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس مهریز | افراد | کارکنان
f.zare [at] staff.yazd.ac.ir
پردیس مهریز
31234906
رئیس اداره امور پشتیبانی پردیس مهریز
kazemali [at] staff.yazd.ac.ir
پردیس مهریز
31234901
کارشناس آموزشی کلیه رشته‌های پردیس مهریز
32537587