لینک های ضروری
افکارسنجی 2 1397/07/18
برای بازپرداخت اقساط وام‌های اعطایی به دانشجویان کدام راهکار را مناسب می دانید ؟
پرداخت از طریق پوز( پایانه فروش)
54 رأی [ درصد 19]
پرداخت الکترونیکی از طریق تارنمای دانشگاه
219 رأی [ درصد 75]
پرداخت از طریق مراجعه حضوری به بانک
18 رأی [ درصد 6]
مجموع 291 رأی
افکار سنجی 1396/11/26
به نظر شما کدامیک از موارد زیر تاثیر بیشتری در سطح کیفیت آموزش عالی دارد؟
اعضای هیئت علمی
539 رأی [ درصد 51]
دانشجویان
259 رأی [ درصد 24]
زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی و خدمات کتابخانه‌ای
162 رأی [ درصد 15]
سازوکارهای نظارتی و ارائه بازخورد
106 رأی [ درصد 10]
مجموع 1066 رأی