دسترسی سریع
انجمن‌های علمی دانشجویی

انجمن‌های علمی دانشجویی

انجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه می‌باشند که در دهه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر‌اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویان فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می‌پذیرند. این تشکل با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان، نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌ برنامه علمی و مطالعاتی، شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به‌ منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه، پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آن‌ها، در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ها تعریف شده‌ است.

فرم تقاضای شناسه فعالیت انجمن علمی

گزارش شناسه فعالیت انجمن علمی