دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت فرهنگی و اجتماعی | حوزه معاونت | امور فرهنگی و اجتماعی | افراد | کارکنان
h.afshari [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی، مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
31232117
کارشناس امور فرهنگی - فوق برنامه
38211755
a.teimouri [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی، مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
31232557
کارشناس مسئول تشکل‌های اسلامی و اداره نهادها
38211755
j.jabinpour [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی، مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
31232430
کارشناس کانون‌های فرهنگی هنری و نشریات دانشجویی
38211755
r.shirvani [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی، مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
31232559
مسئول دفتر امور فرهنگی
38211755
mahmoudian [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی، مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
31232622
کارشناس انجمن‌های علمی
38211755
r.hojabr [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
3123297۳
کارشناس صندوق مهر امام رضا
38۲۰۰۱۳۹
am.kalantari [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی، مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
31233612
کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعی
38211755