دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت فرهنگی و اجتماعی | مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی | نشریات دانشجویی
نشریات دانشجویی

کلیه نشریاتی که به صورت ادواری ، گاهنامه یا تک شماره و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر، در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی،علمی،اقتصادی،هنری، ادبی و ورزشی توسط هریک از دانشجویان ،تشکل ها ونهادهای دانشگاهی ،استادان و اعضای هیأت علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاهها توزیع می شوند، نشریه دانشگاهی محسوب می شوند.

خانه نشریات بخشی از اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی است ، از جمله فعالیت های این حوزه:

۱. برگزاری دوره‌های آموزشی برای داوطلبان شرکت در امور مربوط به نشریات

۲. صدور مجوز و لغو مجوز فعالیت

۳. تشکیل جلسات کمیته ناظر بر نشریات با موضوعات مختلف

۴. برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول جهت حضور در کمیته ناظر بر نشریات

۵. صدور مجوز کاربرگ تقاضای صدور مجوز چاپ و ...

فرم درخواست مجوز انتشار نشریات دانشگاهی

فرم تقاضای صدور مجوز چاپ نشریه

نشریات دانشجویی
raad
فرهنگی، آموزشی، علمی و سیاسی
میثاق
فرهنگی، آموزشی، علمی و سیاسی
میثاق
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
میثاق
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
احرار (شماره ۶۴)
شارستان
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
ناقوس
برگ نخست
سرو آزاد
علمی
کاوش
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
طلوع
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
ناقوس
صدای دانشجو
علمی
اکسیر
پاپیروس
فرهنگی و اجتماعی
نشریه طلوع