لینک های ضروری
کاظم مندگاری
استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۶۱۳۸۳دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهرانمعماری
کارشناسی ارشد۱۳۶۳۱۳۷۲دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهرانمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی دانشکده هنر و معماری
1392-دانشگاه یزدمعاون فرهنگی و اجتماعی
13881390دانشگاه یزدمدیر گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری
13841388دانشگاه یزدریاست دانشکده هنر و معماری
13821384دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده هنر و معماری
13791381استانداری یزدمعاون هماهنگی امور عمرانی
13761376سازمان میراث فرهنگی کشورمدیر کل دفتر فنی
13731376اداره میراث فرهنگی استان یزدمدیریت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روستا ۱ و ۲
مقدمات طراحی معماری ۲
طراحی معماری ۲
نظریه‌های مکان‌یابی
سیری در مباحث نظری معماری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
معماری بومی
تئوری‌های مکان و کاربرد آن در طراحی معماری
حفاظت بافت و بناهای تاریخی

اطلاعات تماس

mondegari [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mondegari
https://pws.yazd.ac.ir/mondegari دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
۳۶۲۲۸۸۳۲ ۳۶۲۲۸۸۳۲