دسترسی سریع
m.hajihoseini [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233531
مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی