لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت فرهنگی و اجتماعی | افراد | کارکنان
m.hajihoseini [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233531
مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی
m.mirghafoori [at] staff.yazd.ac.ir
-
31233449
امین اموال معاونت فرهنگی و اجتماعی و دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی