دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | امور آموزشی | درباره ما | آشنایی با پیشینه مدیران
آشنایی با پیشینه مدیران

پیشینه مدیران امور آموزشی

دکتر علیرضا فتوحی فیروزآباد - دوره تصدی: مهر ۱۳۹۶ تاکنون

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
دانشیار مکانیک afotuhi[at]yazd.ac.ir

پیشینه مدیران امور آموزشی

دکتر سید منصور بیدکی - دوره تصدی: بهمن ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۶

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
دانشیار نساجی smbidoki[at]yazd.ac.ir

پیشینه مدیران امور آموزشی

دکتر میترا توکلی اردکانی - دوره تصدی: اسفند ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار شیمی mtavakoli[at]yazd.ac.ir

پیشینه مدیران امور آموزشی

دکتر سید ابوالفضل شاهزاده فاضلی - دوره تصدی: اردیبهشت ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۹۰

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار علوم ریاضی fazeli[at]yazd.ac.ir

پیشینه مدیران امور آموزشی

دکتر محمدرضا تابان - دوره تصدی: بهمن ۱۳۸۰ تا اردیبهشت ۱۳۸۵

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار برق mrtaban[at]yazd.ac.ir

پیشینه مدیران امور آموزشی

دکتر محمدرضا فاضل - دوره تصدی: شهریور ۱۳۷۸ تا بهمن ۱۳۸۰

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
مربی مکانیک mfazel[at]yazd.ac.ir

پیشینه مدیران امور آموزشی

دکتر احمد میرزائی - دوره تصدی: مهر ۱۳۷۵ تا شهریور ۱۳۷۸

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
مربی برق mirzaei[at]yazd.ac.ir

پیشینه مدیران امور آموزشی

دکتر مهدی خداداد سریزدی - دوره تصدی: شهریور ۱۳۷۴ تا مهر ۱۳۷۵

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
مربی عمران mkhodadad[at]yazd.ac.ir

پیشینه مدیران امور آموزشی

دکتر احمد صادقیه - دوره تصدی: فروردین ۱۳۷۲ تا شهریور ۱۳۷۴

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
مربی صنایع sadegheih[at]yazd.ac.ir

پیشینه مدیران امور آموزشی

دکتر محمدحسن باقیان یزد - دوره تصدی: دی ۱۳۶۷ تا فروردین ۱۳۷۲

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
مربی مکانیک -