دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | امور آموزشی | درباره ما | آشنایی با کارکنان | کارکنان حوزه ستادی
معاون مدیر امور آموزشی
a.fallah [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
( داخلی ۷) 3123255۰
سرپرست حوزه معاون مدیریت امور آموزشی
کارشناسان حوزه مدیریت امور آموزشی
hr.taghizade [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی‌روشن
(داخلی ۷) 31232550
مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی
38200148
f.dehshiri [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
(داخلی ۷) 31232550
کارشناس سیستم گلستان
mr.zare.b [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31233035
کارشناس دفتر مدیریت امور آموزشی - دایره امتحانات
m.vafayinasab [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
( داخلی ۷) 3123255۰
کارشناس تاییدیه تحصیلی و دانشگاه‌های منتخب استان
38200148
رئیس اداره پذیرش و دبیرخانه
l.samimi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31233596
سرپرست اداره امور پذیرش
کارشناسان اداره پذیرش
mh.eslami [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی‌روشن
31233747
کارشناس اداره پذیرش
h.owlia [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31233019
کارشناس اداره پذیرش
38212795
a.zarehasanabadi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31232۸۲۰
کارشناس نظام وظیفه و خروج از کشور مشمولین
38200148
m.mahmoudi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31233668
کارشناس بایگانی اداره پذیرش
رئیس اداره خدمات آموزشی
m.khavari [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31233595
سرپرست اداره خدمات آموزشی
کارشناسان اداره خدمات آموزشی
a.dezhbord [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
(داخلی 2 و 3) 31232550
کارشناس حوزه خدمات آموزشی رشته‌های پردیس علوم انسانی و پردیس مهریز
m.rajabi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
(داخلی 6) 31232550
کارشناس حوزه خدمات آموزشی
m.rouh [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
(داخلی 2 و 3) 31232550
کارشناس حوزه خدمات آموزشی رشته‌های پردیس علوم، دانشکده منابع طبیعی و دانشکده هنر و معماری
رئیس اداره دانش‌آموختگان
s.zare [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31233601
رئیس اداره دانش‌آموختگان و مشمولین
کارشناسان اداره دانش‌آموختگان
m.pirmohamadzade [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31233115 و (داخلی 1) 31232550
کارشناس اداره دانش‌آموختگان
m.hoseinipour [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31233115 و (داخلی 1) 31232550
کارشناس اداره دانش‌آموختگان
m.heshmatian [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31233115 و (داخلی 1) 31232550
کارشناس اداره دانش‌آموختگان (مدرک و دانش‌نامه)
38200148
a.khonyagar [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
(داخلی 1) 31232550
کارشناس اداره دانش‌آموختگان