دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | امور آموزشی | دانش‌آموختگان | صدور ابطال معافیت تحصیلی
صدور ابطال معافیت تحصیلی
شرایط اخذ ابطال معافیت تحصیلی مخصوص دانشجویان پسر مشمول
تسویه حساب کلی با دانشگاه پس از آخرین قفل نمره
ارسال پرونده فارغ التحصیلی به اداره کل آموزش
بررسی مدارک پذیرشی توسط اداره پذیرش
کامل و بی نقص بودن پرونده آموزشی (بررسی توسط کارشناس اداره خدمات آموزشی دانشگاه)
ارسال پرونده به اداره دانش آموختگان
بررسی کلی پرونده توسط کارشناس اداره دانش آموختگان و صدور و بارگذاری ابطال معافیت در سیستم گلستان
اخذ مدرک ابطال معافیت از دبیرخانه آموزش کل

تذکر
دانش آموختگان پسر مشمول جهت معرفی خود به نظام وظیفه یا هر مکان دیگر می توانند پس از اطمینان از صدور گواهی ابطال معافیت تحصیلی از طریق گزارش 84 سامانه گلستان، از طریق این سامانه، درخواست پست گواهی ابطال معافیت تحصیلی خود را ثبت نمایند.
بعد از درخواست پست مدارک در سامانه گلستان و بعد از تایید کارشناس اداره دانش آموختگان، دانشجو موظف است به توضیحات ارائه شده توسط کارشناس توجه نموده و سپس نسبت به پرداخت هزینه پستی اقدام نماید.
با توجه به اینکه هر دانشجو فقط یکبار می تواند هر مدرک را درخواست نماید لازم است در انتخاب مدرک درخواستی دقت نمایید.

راهنمای ویدئویی درخواست ارسال مدارک تحصیلی در سامانه گلستان