لینک های ضروری
بخشنامه‌ها و فرم‌های کارشناسی ارشد
فرم‌های کارشناسی‌ ارشد
کاربرگ درخواست تصویب پیشنهادیه پایان‌نامه ارشد ک/۱
گزارش پیشرفت کار پایان‌نامه دانشجو ک/۲
کاربرگ درخواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی نیم‌سال پنجم ک/۳/۱
کاربرگ درخواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی نیم‌سال ششم ک/۳/۲
کاربرگ درخواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی نیم‌سال هفتم ک/۳/۳
کاربرگ ارزشیابی داوران از پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد ک/۴/۱
کاربرگ ارزشیابی داوران از پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد (دانشجویان معماری) ک/۴/۲
صورت‌جلسه دفاعیه ارشد ورودی ۹۳ و قبل از آن ک/۵
صورت‌جلسه دفاعیه ارشد ورودی ۹۴ و بعد از آن ک/۵
کاربرگ گزارش ناظر تحصیلات تکمیلی از برگزاری جلسه دفاعیه ک/۶
کاربرگ درخواست ثبت با تأخیر نمره نهایی پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد ک/۷
کاربرگ درخواست مهلت اضافی پنج‌ماهه برای ثبت نمره نهایی پایان‌نامه ک/۸
کاربرگ تعیین نمره دستاوردهای علمی و نمره نهایی پایان‌نامه ک/۹
کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ک/۱۰/۱
کاربرگ حق‌التدریس مربوط به استادان راهنما و مشاور در جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ک/۱۰/۲
کاربرگ مجوز دانشکده برای صحافی پایان‌نامه ک/۱۱
کاربرگ ثبت پایان‌نامه در پرتال پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ک/۱۲
تعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد ک/۱۳
کاربرگ درخواست تغییر شیوه ک/۱۵
کاربرگ ثبت‌نام با تأخیر ک/۱۶