دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | تحصیلات تکمیلی | خانه | بخشنامه‌ها و فرم‌ها | دکترا
کاربرگ‌های دکتری
کاربرگ اعطای نمره به رساله دکتری در حمایت از طرح پژوهشی برون‌دانشگاهی EP/F0

کاربرگ تقاضای بررسی وضعیت تحصیلی دانشجوی دکتری برای برگزاری آزمون جامع EP/F101

کاربرگ تعیین اعضای هیأت داوران و تاریخ آزمون جامع دوره دکتری EP/F102

صورت‌جلسه آزمون جامع دانشجوی دکتری EP/F103

کاربرگ پرداخت حق‌الزحمه هیأت داوران در امتحان جامع دانشجویان دکتری دانشگاه یزد EP/F104

درخواست تصویب پیشنهادیه رساله دانشجوی دوره دکتری در شورای گروه مستقل/ دانشکده EP/F105

صورت‌جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دانشجویان دکتری EP/F106

کاربرگ پیشرفت رساله دکتری و درخواست تمدید سنوات تحصیلی EP/F107

گزارش پیشرفت رساله دکتری و درخواست تمدید سنوات تحصیلی جهت پیگیری EP/F107

کاربرگ گزارش ناظر تحصیلات تکمیلی از برگزاری جلسه دفاعیه رساله دانشجوی دکتری ورودی ۹۴ و پیش از آن EP/F108

کاربرگ گزارش ناظر تحصیلات تکمیلی از برگزاری جلسه دفاعیه رساله دانشجوی دکتری ورودی ۹۵ و بعد از آن EP/F108

کاربرگ ارزشیابی داوران از رساله دانشجویان ورودی ۹۴ و پیش از آن EP/F109

کاربرگ ارزشیابی داوران از رساله دانشجویان ورودی ۹۵ و بعد از آن EP/F141

صورت‌جلسه دفاعیه رساله دانشجوی دوره دکتری EP/F110

کاربرگ تایید اصلاحات رساله دانشجویان دکترای ورودی ۹۵ و بعد از آن EP/F011

کاربرگ تأیید اصلاحات رساله دانشجویان دکترای ورودی ۹۴ و قبل از آن EP/F111

کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاع از پیشنهادیه دکتری EP/F112

کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاعیه رساله دکتری EP/F113

تعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد EP/F114

کاربرگ اصلاح عنوان در جلسه دفاع EP/F015

کاربرگ درخواست متفرقه دانشجویان دکترا EP/F016

کاربرگ پیگیری درخواست متفرقه دانشجویان دکترا EP/F016

کاربرگ ثبت‌نام با تاخیر برای دانشجویان دکتری EP/F117

کاربرگ بررسی مقالات دانشجویان دکترا EP/F118

گزارش بررسی مقالات دانشجویان دکترا جهت پیگیری EP/F118

صورتجلسه پیش‌دفاع رساله دانشجویان دکترا EP/F121

سوگندنامه دانشجویان دکترا EP/F122

کاربرگ معادل‌سازی دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی EP/F023

کاربرگ درخواست انصراف از تحصیل EP/F214

سایر کاربرگ‌ها
کاربرگ اعطای نمره حمایت برون‌دانشگاهی از پایان‌نامه
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (پردیس فنی و مهندسی)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (پردیس علوم)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (پردیس علوم انسانی و اجتماعی)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (دانشکده مستقل هنر و معماری)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی)
کاربرگ وضعیت تحصیلی
کاربرگ‌های پیشنهادی
کاربرگ تقاضای تغییر عنوان پایان‌نامه قبل از جلسه دفاع
اطلاعیه جلسه دفاع
کاربرگ تاییدیه حضور در جلسات دفاع
کاربرگ تعداد دفعات شرکت در جلسات دفاع