لینک های ضروری
بخشنامه‌ها و فرم‌ها مقطع دکتری
فرم‌های دکتری
کاربرگ تقاضای بررسی وضعیت تحصیلی دانشجوی دکتری برای برگزاری آزمون جامع د/۱
کاربرگ تعیین اعضای هیئت داوران و تاریخ آزمون جامع دوره دکتری د/۲
صورت‌جلسه آزمون جامع دانشجوی دکتری د/۳
کاربرگ پرداخت حق‌الزحمه هیئت داوران در امتحان جامع دانشجویان دکتری دانشگاه یزد د/۴
درخواست تصویب پیشنهادیه رساله دانشجوی دوره دکتری در شورای گروه مستقل/ دانشکده د/۵
صورت‌جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دانشجویان دکتری د/۶
گزارش پیشرفت کار پژوهشی دانشجویان دکتری د/۷
کاربرگ در خواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی نیم‌سال دهم برای دانشجویان دوره دکتری د/۸/۱
کاربرگ درخواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی نیم‌سال یازدهم برای دانشجویان دکتری د/۸/۲
کاربرگ ارزشیابی داوران از رساله دکتری د/۹/۱
صورت‌جلسه دفاعیه رساله دانشجوی دوره دکتری د/۱۰
کاربرگ گزارش ناظر تحصیلات تکمیلی از برگزاری جلسه دفاعیه رساله دانشجوی دکتری د/۱۱
کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاعیه رساله دکتری د/۱۲
کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاع از پیشنهادیه دکتری د/۱۲/۱
کاربرگ مجوز دانشکده برای صحافی رساله دانشجوی دوره دکتری د/۱۳
کاربرگ ثبت پایان‌نامه در پرتال پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران د/۱۴
تعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد د/۱۵
کاربرگ ثبت‌نام با تاخیر برای دانشجویان دکتری د/۱۶