لینک های ضروری
کاربرگ‌های مقطع دکتری
کاربرگ‌های دکتری
کاربرگ تقاضای بررسی وضعیت تحصیلی دانشجوی دکتری برای برگزاری آزمون جامع د/۱
کاربرگ تعیین اعضای هیئت داوران و تاریخ آزمون جامع دوره دکتری د/۲
صورت‌جلسه آزمون جامع دانشجوی دکتری د/۳
کاربرگ پرداخت حق‌الزحمه هیئت داوران در امتحان جامع دانشجویان دکتری دانشگاه یزد د/۴
درخواست تصویب پیشنهادیه رساله دانشجوی دوره دکتری در شورای گروه مستقل/ دانشکده د/۵
صورت‌جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دانشجویان دکتری د/۶
گزارش پیشرفت کار پژوهشی دانشجویان دکتری د/۷
کاربرگ ارزشیابی داوران از رساله دکتری د/۹/۱
صورت‌جلسه دفاعیه رساله دانشجوی دوره دکتری د/۱۰
کاربرگ گزارش ناظر تحصیلات تکمیلی از برگزاری جلسه دفاعیه رساله دانشجوی دکتری د/۱۱
کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاعیه رساله دکتری د/۱۲
کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاع از پیشنهادیه دکتری د/۱۲/۱
کاربرگ مجوز دانشکده برای صحافی رساله دانشجوی دوره دکتری د/۱۳
کاربرگ ثبت پایان‌نامه در پرتال پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران د/۱۴
تعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد د/۱۵
کاربرگ ثبت‌نام با تاخیر برای دانشجویان دکتری د/۱۶
کاربرگ درخواست متفرقه دانشجویان دکترا د/۱۹
کاربرگ بررسی مقالات دانشجویان دکترا EP/F121
سایر کاربرگ‌ها
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (پردیس فنی و مهندسی)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (پردیس علوم)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (پردیس علوم انسانی و اجتماعی)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (دانشکده مستقل هنر و معماری)
کاربرگ انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از کشور (دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی)
کاربرگ وضعیت تحصیلی
کاربرگ درخواست انصراف از تحصیل
کاربرگ‌های پیشنهادی
کاربرگ تعیین استاد راهنما و پیشنهاد موضوع
کاربرگ تقاضای تغییر عنوان پایان‌نامه قبل از جلسه دفاع
اطلاعیه جلسه دفاع
کاربرگ تاییدیه حضور در جلسات دفاع
کاربرگ تعداد دفعات شرکت در جلسات دفاع