لینک های ضروری
قوانین نگارش پایان‌نامه

به منظور آشنایی و آگاهی دانشجویان با نحوه نگارش و چگونگی تدوین و تنظیم مطالب یک تحقیق علمی و به‌ منظور هماهنگی در نحوه نگارش و تنظیم پایان‌نامه‌ها، ضروری است دانشجویان نکاتی را رعایت فرمایند که این نکات از طریق فایل زیر قابل دستیابی می‌باشد.

دستورالعمل نگارش پایان‌نامه‌/ رساله
قالب زیپرشن برای پایان‌نامه‌های دانشگاه یزد