دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | تحصیلات تکمیلی | فرصت تحقیقاتی | بخشنامه‌ها و فرم‌ها
فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت دانشجویان دکترا
کاربرگ ۱۰۱

کاربرگ ۱۰۲

کاربرگ ۱۰۳

کاربرگ ۱۰۴

پیوست شماره ‍۱ - کاربرگ استفاده از فرصت تحقیقاتی داخل و خارج از کشور

پیوست شماره ۲ - فرم تعهد کارمندی دانشجویان دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

کاربرگ وثیقه ملکی دانشجویان دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی

پیوست شماره ۳ - میزان مقرری و کمک هزینه بلیط و بیمه فرصت تحقیقاتی خارج از کشور

پیوست شماره ۴ - شرایط ضامنین

پیوست شماره ۵ - کاربرگ بررسی لغو تعهدات فرصت تحقیقاتی خارج از کشور

پیوست شماره ۶ - کاربرگ بررسی لغو تعهدات فرصت تحقیقاتی داخل کشور

کاربرگ بخشودگی جریمه ریالی نیمسال یازدهم

کاربرگ درخواست استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت

کاربرگ پیگیری درخواست استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت

کاربرگ درخواست تمدید فرصت تحقیقاتی

کاربرگ کمک‌هزینه شیوه‌نامه فرصت تحقیقاتی