دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | تحصیلات تکمیلی | فرصت تحقیقاتی | بخشنامه‌ها و فرم‌ها
کاربرگ‌های فرصت تحقیقاتی
فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت دانشجویان دکترا
کاربرگ ۱۰۱

کاربرگ ۱۰۲

کاربرگ ۱۰۳

کاربرگ ۱۰۴

کاربرگ تعهد کارمندی دانشجویان دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی

کاربرگ وثیقه ملکی دانشجویان دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی

کاربرگ بخشودگی جریمه ریالی نیمسال یازدهم

کاربرگ درخواست استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت

کاربرگ پیگیری درخواست استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت

کاربرگ درخواست تمدید فرصت تحقیقاتی

کاربرگ کمک‌هزینه شیوه‌نامه فرصت تحقیقاتی