دسترسی سریع
فعالیت‌های مصوب
فعالیت‌های مصوب
عنوان فعالیت واحد اجرایی تاریخ شروع تاریخ خاتمه تاریخ ارسال گزارش‌های پیشرفت دوره‌های زمانی مدنظر برای بررسی میزان تاثیرگذاری فعالیت مدارک مرتبط میزان پیشرفت
تعریف و ارائه "طرح درس" گروه برنامه‌ریزی توسعه و آمایش تیر ۱۴۰۰ اسفند ۱۴۰۰ ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱ اسفند ۱۴۰۰ شش‌ماهه گزارش پیشرفت اول
گزارش پیشرفت دوم

۴۰ درصد
تدوین سند پایش و توسعه رشته - گرایش‌های دانشگاه دفتر برنامه بودجه و تحول اداری دانشگاه و
گروه برنامه‌ریزی توسعه و آمایش دانشگاه
تیر ۱۴۰۰ اسفند ۱۴۰۰ ۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱ اسفند ۱۴۰۰ یک ساله گزارش پیشرفت اول
۴۰ درصد
ارتقاء نظم در برگزاری کلاس‌های آموزشی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مرداد ۱۴۰۰ اسفند ۱۴۰۰ ۱۵مهر ۱۴۰۰ - ۱آذر ۱۴۰۰ - ۱اسفند ۱۴۰۰ سه‌ماهه گزارش پیشرفت اول
۷۰ درصد
فعال کردن امکان ارزشیابی از دانش‌آموختگان دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مرداد ۱۴۰۰ اسفند ۱۴۰۰ ۱۵مهر ۱۴۰۰ - ۱آذر ۱۴۰۰ - ۱اسفند ۱۴۰۰ شش‌ماهه گزارش پیشرفت اول
۳۰ درصد
تولید محتوای الکترونیکی دروس گروه آموزش‌های الکترونیکی و آزاد خرداد ۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ شهریور ۱۴۰۰ - بهمن ۱۴۰۰ - خرداد ۱۴۰۱ شش‌ماهه گزارش پیشرفت اول
۲۰درصد
برگزاری دوره‌های مهارتی تخصصی و عمومی (به شکل سازمان‌یافته و ترمی) گروه آموزش‌های الکترونیکی و آزاد اردیبهشت ۱۴۰۰ شهریور ۱۴۰۱ شهریور ۱۴۰۰ - بهمن ۱۴۰۰ - خرداد ۱۴۰۱ - شهریور ۱۴۰۱ شش‌ماهه گزارش پیشرفت اول
۲۰ درصد
ارتقاء مهارت‌های آموزش الکترونیکی اساتید - دانشجویان و کارکنان گروه آموزش‌های الکترونیکی و آزاد فروردین ۱۴۰۰ خرداد ۱۴۰۱ شهریور ۱۴۰۰ - بهمن ۱۴۰۰ - خرداد ۱۴۰۱ شش‌ماهه گزارش پیشرفت اول
۶۰ درصد
تاسیس مرکز زبان گروه آموزش‌های الکترونیکی و آزاد فروردین ۱۴۰۰ شهریور ۱۴۰۱ شهریور ۱۴۰۰ - آذر ۱۴۰۰ - اسفند ۱۴۰۰ - خرداد ۱۴۰۱ - شهریور ۱۴۰۱ شش‌ماهه گزارش پیشرفت اول
۴۰ درصد
تجهیز فضاهای تولید محتوای آموزش الکترونیکی گروه آموزش‌های الکترونیکی و آزاد فروردین ۱۴۰۰ شهریور ۱۴۰۲ اسفند ۱۴۰۰ - اسفند ۱۴۰۱ - شهریور ۱۴۰۲ یک‌ساله

توسعه رشته‌های الکترونیکی گروه آموزش‌های الکترونیکی و آزاد تیر ۱۴۰۰ شهریور ۱۴۰۲ بهمن ۱۴۰۰ - اردیبهشت ۱۴۰۱ - بهمن ۱۴۰۱ - خرداد ۱۴۰۲ - شهریور ۱۴۰۲ شش‌ماهه

نظارت بیشتر بر کیفیت پایان‌نامه‌ها ورساله‌ها و جلوگیری از وقوع تخلفات پژوهشی مدیریت تحصیلات تکمیلی تیر ۱۴۰۰ شهریور ۱۴۰۲ اسفند ۱۴۰۰ - شهریور ۱۴۰۱ شش‌ماهه

اصلاح ظرفیت راهنمایی / مشاوره پایان‌نامه و رساله توسط اساتید مدیریت تحصیلات تکمیلی آبان ۱۴۰۰ شهریور ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۰ - شهریور ۱۴۰۱ یک‌ساله

گسترش ارتباط با دانش‌آموزان، مدارس و آموزش و پرورش استان گروه استعدادهای درخشان شهریور ۱۴۰۰ مرداد ۱۴۰۱ آذر ۱۴۰۰ - اردیبهشت ۱۴۰۱ - شهریور ۱۴۰۱ یک‌ساله گزارش پیشرفت اول
۱۰ درصد
روز درهای باز و بازدیدهای دانش‌آموزی از دانشگاه گروه استعدادهای درخشان مهر ۱۴۰۰ شهریور ۱۴۰۱ آذر ۱۴۰۰ - اردیبهشت ۱۴۰۱ - شهریور ۱۴۰۱ یک‌ساله گزارش پیشرفت اول
۱۵ درصد
افکارسنجی دانشجویان نوورود گروه سیاست‌گذاری وبرنامه‌ریزی فرهنگی شهریور ۱۴۰۰ آذر ۱۴۰۰ آذر ۱۴۰۰ سه‌ماهه گزارش پیشرفت اول
۸۰ درصد
اقدامات و رویدادهای مختلف فرهنگی در راستای ارتقاء کیفیت پارساها معاونت فرهنگی و اجتماعی مهر ۱۴۰۰ مرداد ۱۴۰۱ دی ۱۴۰۰ - مرداد ۱۴۰۱ یک‌ساله