دسترسی سریع
مصوبات دانشکده مهندسی برق
موافقت با ایجاد درس اختیاری "مدلسازی عصبی مدارهای الکترونیکی" برای دانشجویان رشته مهندسی برق – سیستم‌های الکترونیک دیجیتال در مقطع کارشناسی ارشد
[6 دی1400]   [56 بازدید]
موافقت با ایجاد درس "آشنایی با تجارب کارآفرینان" و تغییر نام درس "آموزش جامع مروجین ارتقاء بهره وری" به "آموزش مروجین بهره وری" و دروس مهارتی-تخصصی پیشنهادی دانشکده‌ برق
[21 شهریور1400]   [113 بازدید]
تبدیل درس سمینار۲ واحدی به ۲ درس ۱ واحدی، برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – کنترل، ورودی سال‌های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰
[19 آذر1399]   [272 بازدید]
تبدیل درس سمینار ۲ واحدی به ۲ درس ۱ واحدی، برای دانشجویان ورودی سال‌های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰ در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – سیستم‌های الکترونیک دیجیتال
[19 آذر1399]   [290 بازدید]
ایجاد درس اختیاری پردازش آماری سیگنال برای دانشجویان رشته مهندسی برق – مخابرات – سیستم
[18 شهریور1399]   [374 بازدید]
ایجاد درس اختیاری تصویربرداری ریزموج برای دانشجویان رشته مهندسی برق – مخابرات – میدان موج
[18 شهریور1399]   [367 بازدید]
تبدیل درس سمینار ۲ واحدی به ۲ درس ۱واحدی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – مخابرات ورودی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
[18 شهریور1399]   [371 بازدید]
تبدیل درس سمینار ۲ واحدی به ۲درس ۱واحدی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – قدرت ورودی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
[18 شهریور1399]   [361 بازدید]
حذف درس الکترونیک 1 به‌عنوان هم‌نیاز درس سیستم‌های دیجیتال و اضافه نمودن درس مدارهای الکتریکی 1 به ‌عنوان پیش‌نیاز درس مذکور
[10 خرداد1399]   [510 بازدید]
تغییر وضعیت درس سیستم‌های دیجیتال 1 از هم‌نیاز به پیش‌نیاز برای درس آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال یک
[10 خرداد1399]   [544 بازدید]