دسترسی سریع
سرفصل‌های جاری مقطع کارشناسی (ویرایش اولیه بهار ۱۳۹۹ و آخرین ویرایش پاییز۱۴۰۰)
ردیفپردیس / دانشکده مستقلدانشکده / گروهرشتهتاریخ آخرین بازبینیسرفصل دروسمرجع بازبینیتاریخ اجرا
۱ پردیس علوم دانشکده شیمی شیمی کاربردی ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۲ پردیس علوم دانشکده شیمی شیمی محض ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۳ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی آمار ۹۵/۰۴/۲۷ دانلود فایل وزارت عتف
۴ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضیات و کاربردها ۸۸/۰۲/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف
۵ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی علوم کامپیوتر ۹۹/۱۱/۱۲ دانلود فایل وزارت عتف (پیشنهادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
۶ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک ۹۴/۱۰/۲۷ دانلود فایل وزارت عتف
۷ پردیس علوم گروه زیست‌شناسی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی ۹۵/۰۹/۰۷ دانلود فایل وزارت عتف
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف ۱۴۰۱
۸ پردیس علوم گروه زیست‌شناسی زیست فناوری ۹۵/۱۱/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف
۹ پردیس علوم گروه زمین‌شناسی زمین‌شناسی ۸۹/۰۷/۱۷ دانلود فایل وزارت عتف
۱۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری اقتصاد ۹۶/۰۳/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۱۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری حسابداری ۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۱۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی گردشگری ۹۵/۰۱/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف
۱۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی ۹۳/۰۷/۲۰ دانلود فایل وزارت عتف
۱۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی ۹۳/۰۷/۲۰ دانلود فایل وزارت عتف
۱۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت مالی ۸۲/۰۲/۲۷ دانلود فایل وزارت عتف
۱۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی ۹۵/۱۱/۲۵ دانلود فایل دانشگاه تبریز
فقه و حقوق اسلامی ۹۶/۰۲/۰۳ دانلود فایل دانشگاه شاهد (تأیید گروه حوزوی)
۱۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی روانشناسی ۹۱/۱۲/۱۳ دانلود فایل وزارت عتف
۱۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی علوم تربیتی ۹۴/۰۸/۱۱ دانلود فایل وزارت عتف
۱۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ دانلود فایل شورای تحول و ارتقای علوم انسانی
۲۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مشاوره ۹۹/۱۲/۱۱ دانلود فایل وزارت عتف
۲۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی علوم ورزشی ۹۵/۱۱/۱۰ دانلود فایل وزارت عتف
۲۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات زبان و ادبیات عربی ۸۹/۰۷/۱۷ دانلود فایل وزارت عتف
۲۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات زبان و ادبیات فارسی ۹۱/۰۴/۰۴ دانلود فایل وزارت عتف
۲۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات زبان و ادبیات انگلیسی ۸۷/۱۱/۱۲ دانلود فایل وزارت عتف
۲۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی برنامه‌ریزی اجتماعی و تعاون ۹۵/۰۹/۱۴ دانلود فایل وزارت عتف
۲۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی جامعه‌‌شناسی ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۲۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ۹۳/۱۱/۲۸ دانلود فایل وزارت عتف
۲۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی مددکاری اجتماعی ۹۵/۰۹/۱۴ دانلود فایل وزارت عتف
۲۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی مردم‌شناسی ۹۹/۰۴/۱۰ دانلود فایل وزارت عتف (پیشنهاد دانشگاه تهران)
۳۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا جغرافیا ۹۵/۰۶/۲۸ دانلود فایل وزارت عتف
۳۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه حقوق و علوم سیاسی تاریخ ۹۵/۰۸/۱۷ دانلود فایل وزارت عتف
۳۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه حقوق و علوم سیاسی حقوق ۹۴/۰۹/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف
۳۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه حقوق و علوم سیاسی علوم سیاسی ۹۶/۰۷/۰۳ دانلود فایل وزارت عتف
۳۴ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق ۹۱/۱۲/۱۳ دانلود فایل وزارت عتف
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ دانلود فایل وزارت عتف ۱۴۰۱
۳۵ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران ۹۷/۰۱/۰۱ دانلود فایل دانشگاه یزد
۳۶ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۹۲/۰۲/۰۸ دانلود فایل وزارت عتف
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۳۷ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی معدن ۹۸/۱۰/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف
۳۸ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی مهندسی مواد و متالورژی ۹۳/۱۱/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۳۹ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ دانلود فایل دانشگاه یزد
۴۰ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی ساخت و تولید ۹۶/۰۲/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف (پیشنهادی دانشگاه تبریز)
۴۱ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی نساجی مهندسی نساجی ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ دانلود فایل دانشگاه صنعتی اصفهان
۴۲ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی شیمی و پلیمر مهندسی شیمی ۹۱/۱۲/۱۳ دانلود فایل وزارت عتف
مهندسی پلیمر ۹۷/۰۸/۱۳ دانلود فایل دانشگاه تهران
۴۳ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع مهندسی صنایع چهارمین ویرایش ۹۸/۰۹/۰۳ دانلود فایل دانشگاه امیرکبیر
۴۴ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی علوم و مهندسی خاک ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۴۵ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه محیط زیست علوم و مهندسی محیط زیست ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۴۶ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مرتع و آبخیزداری مهندسی طبیعت ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۴۷ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه نقاشی ارتباط تصویری ۹۷/۰۶/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف
۴۸ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه شهرسازی مهندسی شهرسازی ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ دانلود فایل دانشگاه گیلان
۴۹ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه معماری مهندسی معماری پاییز ۹۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۵۰ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه معماری مرمت بناهای تاریخی ۱۳۸۶/۰۶/۱۷ دانلود فایل وزارت عتف
۵۱ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه نقاشی نقاشی ۹۵/۰۹/۰۷ دانلود فایل دانشگاه تهران