دسترسی سریع
سرفصل‌های جاری مقطع دکترا (ویرایش اولیه بهار ۱۳۹۹ و آخرین ویرایش پاییز۱۴۰۰)
ردیفپردیس / دانشکده مستقلدانشکده / گروهرشته گرایشتاریخ آخرین بازبینیسرفصل دروسمرجع بازبینی
۱ پردیس علوم دانشکده شیمی شیمی شیمی آلی ۹۵/۰۴/۲۸ دانلود فایل دانشگاه تهران
۲ پردیس علوم دانشکده شیمی شیمی شیمی تجزیه
۳ پردیس علوم دانشکده شیمی شیمی شیمی فیزیک
۴ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی آمار ۹۸/۱۱/۲۰ دانلود فایل وزارت عتف
۵ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی جبر ۷۶/۰۶/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۶ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی آنالیز
۷ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی هندسه (توپولوژی)
۸ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی آنالیز عددی ۹۹/۱۲/۱۹ دانلود فایل دانشگاه یزد
۹ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات
۱۰ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی علوم کامپیوتر محاسبات علمی ۹۱/۰۸/۲۱ دانلود فایل وزارت عتف
۱۱ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک اپتیک و لیزر ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۱۲ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
۱۳ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک فیزیک پلاسما
۱۴ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک فیزیک ماده چگال
۱۵ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک فیزیک هسته‌ای
۱۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی اقتصاد ایران ۹۵/۰۶/۱۴ دانلود فایل وزارت عتف
۱۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی اقتصاد بین‌الملل
۱۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی اقتصاد پولی
۱۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه‌ای
۲۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی اقتصاد مالی
۲۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی توسعه اقتصادی
۲۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مالی حقوق مالی ۹۱/۰۴/۱۸ دانلود فایل وزارت عتف
۲۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مالی مهندسی مالی
۲۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ۹۹/۰۵/۲۵ دانلود فایل دانشگاه یزد
۲۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی
۲۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ۹۴/۰۷/۱۳ دانلود فایل وزارت عتف
۲۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی تولید و عملیات
۲۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی مالی
۲۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات تفسیر تطبیقی
۸۴/۰۴/۰۴ دانلود فایل وزارت عتف
۳۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات آموزش زبان انگلیسی
۹۲/۰۹/۲۴ دانلود فایل وزارت عتف
۳۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات زبان و ادبیات عربی
۹۴/۰۳/۱۶ دانلود فایل وزارت عتف
۳۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات زبان و ادبیات فارسی
۹۶/۰۹/۳۱ دانلود فایل وزارت عتف
۳۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی جامعه‌شناسی جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه ۷۸/۰۴/۲۰ دانلود فایل وزارت عتف
۳۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی جامعه‌شناسی جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران
۳۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی جمعیت‌شناسی
۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۳۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا آب و هواشناسی (اقلیم‌شناسی)
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۳۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۳۸ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق قدرت ۹۲/۰۴/۱۶ دانلود فایل وزارت عتف
۳۹ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق مخابرات میدان و موج
۴۰ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق مخابرات سیستم
۴۱ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی ۹۲/۰۳/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف
۴۲ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران سازه
۴۳ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران راه و ترابری
۴۴ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران ژئوتکنیک
۴۵ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
۴۶ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار ۹۲/۰۳/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف
۴۷ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز
۴۸ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات شبکه‌های کامپیوتری ۸۶/۱۰/۲۲ دانلود فایل وزارت عتف
۴۹ پردیس فنی و مهندسی دانشکده معدن و متالورژی مهندسی معدن استخراج مواد معدنی ۹۲/۰۴/۱۶ دانلود فایل وزارت عتف
۵۰ پردیس فنی و مهندسی دانشکده معدن و متالورژی مهندسی معدن اکتشاف مواد معدنی
۵۱ پردیس فنی و مهندسی دانشکده معدن و متالورژی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی
۵۲ پردیس فنی و مهندسی دانشکده معدن و متالورژی مهندسی معدن مکانیک سنگ
۵۳ پردیس فنی و مهندسی دانشکده معدن و متالورژی مهندسی مواد و متالورژی
۷۶/۱۱/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۵۴ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ۹۵/۱۱/۲۳ دانلود فایل دانشگاه یزد
۵۵ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات ۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۵۶ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات ۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۵۷ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی نساجی مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی ۹۵/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۵۸ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع مهندسی صنایع
۹۵/۰۵/۲۴ دانلود فایل وزارت عتف
۵۹ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مرتع و آبخیزداری علوم و مهندسی آبخیز حفاظت آب و خاک ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۶۰ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مرتع و آبخیزداری علوم و مهندسی آبخیز مدیریت حوزه‌های آبخیز
۶۱ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی مدیریت و کنترل بیابان
۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۶۲ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه معماری معماری
سال ۹۶
دانلود فایل دانشگاه شهید بهشتی
۶۳ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه شهرسازی شهرسازی
۹۲/۰۴/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف