دسترسی سریع
سرفصل‌های جاری مقطع دکترا (ویرایش اولیه بهار ۱۳۹۹ و آخرین ویرایش تیر ۱۴۰۲)
ردیفپردیس / دانشکده مستقلدانشکده / گروهرشته گرایشتاریخ آخرین بازبینیسرفصل دروسمرجع بازبینیتوضیحات
۱ پردیس علوم دانشکده شیمی شیمی شیمی آلی ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه خوارزمی) اجرا از سال ۱۴۰۲
۲ پردیس علوم دانشکده شیمی شیمی شیمی تجزیه ۹۸/۰۲/۱۱ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه شهید بهشتی) اجرا از سال ۱۴۰۲
۳ پردیس علوم دانشکده شیمی شیمی شیمی فیزیک ۹۶/۰۸/۱۷ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه تهران) اجرا از سال ۱۴۰۱
۴ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی آمار ۹۸/۱۱/۲۰ دانلود فایل وزارت عتف
۵ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی جبر ۷۶/۰۶/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۹۸/۱۰/۰۳ دانلود فایل دانشگاه شهید بهشتی اجرا از سال ۱۴۰۲
۶ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی آنالیز ۷۶/۰۶/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ (ابلاغ مصوبه شورای برنامه درسی دانشگاه یزد) دانلود فایل دانشگاه اصفهان اجرا از سال ۱۴۰۲
۷ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی هندسه (توپولوژی) ۷۶/۰۶/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ دانلود فایل دانشگاه اصفهان اجرا از سال ۱۴۰۲
۸ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی آنالیز عددی ۹۹/۱۲/۱۹ عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۹
۹ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۹
۱۰ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی ۹۹/۱۲/۱۹ دانلود فایل دانشگاه یزد
۱۱ پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی علوم کامپیوتر محاسبات علمی ۹۱/۰۸/۲۱ دانلود فایل وزارت عتف
محاسبات نرم و هوش مصنوعی
نظریه محاسبه
۱۲ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک اپتیک و لیزر ۹۵/۱۲/۰۱ دانلود فایل وزارت عتف
۱۳ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
۱۴ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک فیزیک پلاسما
۱۵ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک فیزیک ماده چگال
۱۶ پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک فیزیک هسته‌ای
۱۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی اقتصاد ایران ۹۵/۰۶/۱۴ دانلود فایل وزارت عتف عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۷
۱۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی اقتصاد بین‌الملل عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۷
۱۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی اقتصاد پولی عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۷
۲۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه‌ای عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۷
۲۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی اقتصاد مالی
۲۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی توسعه اقتصادی
۲۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مالی حقوق مالی ۹۱/۰۴/۱۸ دانلود فایل وزارت عتف عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۷
۲۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مالی مهندسی مالی
۲۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ۹۹/۰۵/۲۵ دانلود فایل دانشگاه یزد
۲۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی
۲۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ۹۴/۰۷/۱۳ دانلود فایل وزارت عتف
۲۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی تولید و عملیات
۲۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی مالی عدم پذیرش دانشجو از سال ۱۳۹۹
۳۰ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات تفسیر تطبیقی
۸۴/۰۴/۰۴ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ دانلود فایل جامعه المصطفی العالمیه اجرا از سال ۱۴۰۲
۳۱ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات آموزش زبان انگلیسی
۹۲/۰۹/۲۴ دانلود فایل وزارت عتف
۳۲ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات زبان و ادبیات عربی
۹۴/۰۳/۱۶ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه تربیت مدرس)
۳۳ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات زبان و ادبیات فارسی
۹۶/۰۹/۳۱ دانلود فایل وزارت عتف
۳۴ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی جامعه‌شناسی جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه ۷۸/۰۴/۲۰ دانلود فایل وزارت عتف
۳۵ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی جامعه‌شناسی جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران
۳۶ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی جمعیت‌شناسی
۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۳۷ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا آب و هواشناسی
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۳۸ پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۳۹ پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ علوم سیاسی مسائل ایران
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ دانلود فایل دانشگاه فردوسی مشهد اجرا فقط برای ورودی‌های ۱۴۰۲
۴۰ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق قدرت ۹۲/۰۴/۱۶
۱۴۰۱/۱۰/۱۱
دانلود فایل
دانلود فایل
وزارت عتف
وزارت عتف
منسوخ
اجرا از سال ۱۴۰۲

۴۱ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق مخابرات میدان و موج
۴۲ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق مخابرات سیستم
۴۳ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران مهندسی زلزله ۹۲/۰۳/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ دانلود فایل دانشگاه یزد اجرا از سال ۱۴۰۲
۴۴ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران سازه ۹۲/۰۳/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ دانلود فایل دانشگاه یزد اجرا از سال ۱۴۰۲
۴۵ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران راه و ترابری ۹۲/۰۳/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ دانلود فایل دانشگاه یزد اجرا از سال ۱۴۰۲
۴۶ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران ژئوتکنیک ۹۲/۰۳/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ دانلود فایل دانشگاه یزد اجرا از سال ۱۴۰۲
۴۷ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران مهندسی و مدیریت منابع آب ۹۲/۰۳/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ دانلود فایل دانشگاه یزد اجرا از سال ۱۴۰۲
۴۸ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی ۹۲/۰۳/۲۶ دانلود فایل وزارت عتف
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ دانلود فایل دانشگاه یزد اجرا از سال ۱۴۰۲
۴۹ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار ۹۲/۰۴/۱۶ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۵۰ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز منسوخ
۵۱ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار و الگوریتم ۹۹/۰۵/۱۳ دانلود فایل دانشگاه فردوسی مشهد اجرا از سال ۱۴۰۲
۵۲ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ دانلود فایل دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرا از سال ۱۴۰۲
۵۳ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات شبکه‌های کامپیوتری ۸۶/۱۰/۲۲ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۹۹/۱۱/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه تهران)
۵۴ پردیس فنی و مهندسی دانشکده معدن و متالورژی مهندسی معدن استخراج مواد معدنی ۹۲/۰۴/۱۶ دانلود فایل وزارت عتف
۵۵ پردیس فنی و مهندسی دانشکده معدن و متالورژی مهندسی معدن اکتشاف مواد معدنی
۵۶ پردیس فنی و مهندسی دانشکده معدن و متالورژی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی
۵۷ پردیس فنی و مهندسی دانشکده معدن و متالورژی مهندسی معدن مکانیک سنگ
۵۸ پردیس فنی و مهندسی دانشکده معدن و متالورژی مهندسی متالورژی و مواد
۷۶/۱۱/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف منسوخ
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ دانلود فایل دانشگاه یزد اجرا از سال ۱۴۰۲
۵۹ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۶۰ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات ۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۶۱ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات ۹۶/۰۶/۰۸ دانلود فایل دانشگاه یزد
۶۲ پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی نساجی مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی ۹۵/۰۲/۰۵ دانلود فایل وزارت عتف
۶۳ پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع مهندسی صنایع بهینه‌سازی سیستم‌ها
۹۵/۰۵/۲۴ دانلود فایل وزارت عتف
لجستیک و زنجیره تامین

۶۴ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مرتع و آبخیزداری علوم و مهندسی آبخیز حفاظت آب و خاک ۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۶۵ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مرتع و آبخیزداری علوم و مهندسی آبخیز مدیریت حوزه‌های آبخیز
۶۶ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی مدیریت و کنترل بیابان
۹۴/۱۲/۰۹ دانلود فایل وزارت عتف
۶۷ دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی گروه محیط زیست محیط زیست برنامه‌ریزی

۶۸ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه معماری معماری
۹۸/۰۴/۱۵
دانلود فایل وزارت عتف (دانشگاه شهید بهشتی)
۶۹ دانشکده مستقل هنر و معماری گروه شهرسازی شهرسازی
۹۲/۰۴/۲۳ دانلود فایل وزارت عتف