دسترسی سریع
درخواست بازبینی جزئی
فرمت فرم درخواست بازبینی جزئی
درخواست بازبینی کلی
فرم درخواست اولیه
فرمت فرم درخواست بازبینی کلی
ساختار نمونه برنامه درسی
فرمت یک درس (درس پیشنهادی با مشخصات جدید)
نمودار گردش مراحل عملیات بازنگری برنامه درسی
درخواست ایجاد رشته
فرم پیوست اشتغال

راهنمای تکمیل فرم پیوست اشتغال
فرایند درخواست ایجاد رشته در دفتر گسترش آموزش عالی
گزارش توجیهی
جدول تخصیص دروس
لیست اعضای هیأت علمی مورد نیاز