دسترسی سریع
درخواست بازبینی جزئی
فرمت فرم درخواست بازبینی جزئی
درخواست بازبینی کلی
فرم درخواست اولیه
فرمت فرم درخواست بازبینی کلی
فرمت برنامه پیشنهادی برای مقطع کارشناسی (دانشگاه یزد)
فرمت برنامه پیشنهادی برای مقاطع تحصیلات تکمیلی (دانشگاه یزد)
فرمت یک درس (درس پیشنهادی با مشخصات جدید)
نمودار گردش مراحل عملیات بازنگری برنامه درسی
درخواست ایجاد رشته
فرایند درخواست ایجاد رشته در دفتر گسترش آموزش عالی
گزارش توجیهی
جدول تخصیص دروس
لیست اعضای هیأت علمی مورد نیاز