دسترسی سریع
درخواست بازبینی جزئی
فرمت فرم درخواست بازبینی جزئی
درخواست بازبینی کلی
فرم درخواست اولیه
فرمت فرم درخواست بازبینی کلی
فرمت برنامه درسی پیشنهادی برای تمامی مقاطع (دانشگاه یزد)
فرمت یک درس (درس پیشنهادی با مشخصات جدید)
نمودار گردش مراحل عملیات بازنگری برنامه درسی
درخواست ایجاد رشته
فرایند درخواست ایجاد رشته در دفتر گسترش آموزش عالی
گزارش توجیهی
جدول تخصیص دروس
لیست اعضای هیأت علمی مورد نیاز