دسترسی سریع
بخش برنامه‌ریزی توسعه و آمایش

معرفی

در راستای اجرایی‌ شدن آئین‌نامه واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‎ها (مصوب ۱۳۹۷/۲/۱۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و همچنین انجام امور مربوط به ایجاد رشته - گرایش‌های جدید، بخشی تحت عنوان برنامه‌ریزی توسعه و آمایش در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه یزد تشکیل شد.

مدیران این بخش از ابتدا تاکنون

نام و نام خانوادگی دوران تصدی
علی دست‌برآورده ۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
سعید حسنی ۱۳۹۸ تاکنون

شرح وظایف شورای برنامه‌ریزی درسی

  پایش و ارزیابی اجرای صحیح برنامه‌های درسی مصوب.
  بازنگری و یا تدوین سرفصل دروس بر اساس برنامه ۵ ساله دانشگاه.
  پایش و ارزیابی طرح درس مدرسین دانشگاه.
  ارزیابی و تصویب برنامه‌های درسی رشته‌های مصوب با رعایت آیین‌نامه‌های دوره‌های تحصیلی که به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی رسیده است.
  بررسی و تصویب ایجاد رشته‌های جدید متناسب با نیازهای جامعه و تحولات علمی روز و همچنین ادغام یا حذف رشته‌های جاری حسب نیاز.
  بررسی و انجام اقدامات اولیه جهت توسعه گروه‌های آموزشی، دانشکده‌های دانشکده با توجه به نیاز جامعه.
  سیاست‌گذاری جهت بهبود مستمر کیفیت آموزش در دانشگاه.
  نظارت عالیه بر برنامه درسی اجرا شده توسط اعضای هیأت علمی در گروه‌های آموزشی.
  سیاست‌گذاری در جهت اجرای برنامه‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی از منظر سواد برنامه درسی.
  سیاست‌گذاری برنامه‌های عملیاتی دانشکده‌ها در راستای برنامه‌های استراتژیک آموزشی دانشگاه.

اعضای شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه

اعضای شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه به شرح زیر می‎باشند:
نام و نام خانوادگی سمت
محمدتقی صادقی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
رسول روزگار مدیر تحصیلات تکمیلی
علیرضا فتوحی فیروز‌آباد مدیر امور آموزشی
سعید حسنی رئیس بخش توسعه و آمایش
محمدرضا نقصان‌محمدی عضو حقیقی
علی دولتی عضو حقیقی