دسترسی سریع
آیین‌نامه‌های مصوب دانشگاه
شیوه‌نامه انتخاب استاد سرآمد آموزشی دانشگاه یزد
دستورالعمل اجرایی طرح درس
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه یزد
شیوه‌نامه اجرایی طرح تعاون در دانشگاه یزد
دستورالعمل اجرایی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه یزد
شیوه‌نامه آموزش‌های مهارتی
آیین‌نامه‌های وزارت عتف
آیین‌نامه به‌کارگیری عضوهیأت علمی وابسته
آیین‌نامه طرح تعاون بین دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی
آیین‌نامه واگذاری اختیارات برنامه‎ریزی درسی به دانشگاه‎ها
دستورالعمل چارچوب تدوین و بازنگری برنامه درسی
شاخص اعضای هیأت علمی برای ایجاد رشته
تجمیع گرایش‌های دکتری