دسترسی سریع
آیین‌نامه‌های مصوب دانشگاه
شیوه‌نامه اجرایی اساتید مشاور آموزشی مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
شیوه‌نامه انتخاب استاد سرآمد آموزشی دانشگاه یزد
دستورالعمل اجرایی طرح درس
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه یزد
شیوه‌نامه اجرایی طرح تعاون در دانشگاه یزد
دستورالعمل اجرایی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه یزد
شیوه‌نامه آموزش‌های مهارتی
آیین‌نامه‌های وزارت عتف
آیین‌نامه تشکیل کارگروه استانی پیاده‌سازی آمایش آموزش عالی و مدیریت طرح تحول مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
شیوه‌نامه اجرایی دروس مهارتی – اشتغال‌پذیری
آیین‌نامه به‌کارگیری عضوهیأت علمی وابسته
آیین‌نامه طرح تعاون بین دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی
آیین‌نامه تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی مصوب ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
شاخص اعضای هیأت علمی برای ایجاد رشته
تجمیع گرایش‌های دکتری
سرفصل دروس عمومی