لینک های ضروری
قوانین و آیین‌نامه‌ها
آیین‌نامه‌های مصوب دانشگاه
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه یزد
دستورالعمل اجرایی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه یزد
آیین‌نامه‌های وزارت عتف
آیین‌نامه واگذاری اختیارات برنامه‎ریزی درسی به دانشگاه‎ها
دستورالعمل چارچوب تدوین و بازنگری برنامه درسی
شاخص اعضای هیئت علمی برای ایجاد رشته
تجمیع گرایش‌های دکتری