دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | مرکز استعدادهای درخشان | نفرات برتر دانشگاه | دانشجویان ممتاز هر ورودی
نفرات ۵ درصد برتر کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱
نفرات ۵ درصد برتر ورودی ۹۸ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱
نفرات ۵ درصد برتر ورودی ۹۹ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱
نفرات ۵ درصد برتر ورودی ۱۴۰۰ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱
نفرات ۵ درصد برتر ورودی ۱۴۰۱ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱
نفرات ۵ درصد برتر کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰
نفرات ۵ درصد برتر ورودی ۹۷ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰
نفرات ۵ درصد برتر ورودی ۹۸ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰
نفرات ۵ درصد برتر ورودی ۹۹ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰
نفرات ۵ درصد برتر ورودی ۱۴۰۰ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰
نفرات ۵ درصد برتر کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۹ -۱۳۹۸
نفرات ۵ درصد برتر ورودی ۹۵ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۹ -۱۳۹۸
نفرات ۵ درصد برتر ورودی ۹۶ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۹ -۱۳۹۸
نفرات ۵ درصد برتر ورودی ۹۷ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۹ -۱۳۹۸
نفرات ۵ درصد برتر ورودی ۹۸ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۹ -۱۳۹۸
نفرات ۵ درصد برتر کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۸ -۱۳۹۷
نفرات ۵ درصد برتر ورودی ۹۴ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۸ -۱۳۹۷
نفرات ۵ درصد برتر ورودی ۹۵ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۸ -۱۳۹۷
نفرات ۵ درصد برتر ورودی ۹۶ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۸ -۱۳۹۷
نفرات ۵ درصد برتر ورودی ۹۷ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۸ -۱۳۹۷
نفرات اول تا سوم کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۷ -۱۳۹۶
نفرات اول تا سوم ورودی ۹۳ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۷ -۱۳۹۶
نفرات اول تا سوم ورودی ۹۴ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۷ -۱۳۹۶
نفرات اول تا سوم ورودی ۹۵ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۷ -۱۳۹۶
نفرات اول تا سوم ورودی ۹۶ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۷ -۱۳۹۶
نفرات اول تا سوم کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۶ -۱۳۹۵
نفرات اول تا سوم ورودی ۹۲ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۶ -۱۳۹۵
نفرات اول تا سوم ورودی ۹۳ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۶ -۱۳۹۵
نفرات اول تا سوم ورودی ۹۴ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۶ -۱۳۹۵
نفرات اول تا سوم ورودی ۹۵ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۶ -۱۳۹۵
نفرات اول تا سوم کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۵ -۱۳۹۴
نفرات اول تا سوم ورودی ۹۱ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۵ -۱۳۹۴
نفرات اول تا سوم ورودی ۹۲ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۵ -۱۳۹۴
نفرات اول تا سوم ورودی ۹۳ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۵ -۱۳۹۴
نفرات اول تا سوم ورودی ۹۴ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۵ -۱۳۹۴
نفرات اول تا سوم کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه تا پایان سال تحصیلی ۹۴ -۱۳۹۳
نفرات اول تا سوم ورودی ۹۰ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۴ -۱۳۹۳
نفرات اول تا سوم ورودی ۹۱ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۴ -۱۳۹۳
نفرات اول تا سوم ورودی ۹۲ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۴ -۱۳۹۳
نفرات اول تا سوم ورودی ۹۳ کلیه رشته‌های کارشناسی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۴ -۱۳۹۳