لینک های ضروری
قوانین و آیین‌نامه‌ها
آیین‌نامه‌های آموزش‌های آزاد دانشگاه یزد
جدول شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه یزد در سال ۹۷-۹۸
نرخ شهریه دانشجویان غیرایرانی ۹۷
نظام‌نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی
دستورالعمل شهریه سال ۹۶
دستورالعمل شهریه سال ۹۵
جدول شهریه مقاطع مقاطع مختلف تحصیلی در سال ۹۷- ۹۶
جدول شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه یزد در سال ۹۶ -۹۵