لینک های ضروری
شهریه
جدول شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه یزد در سال ۹۷-۹۸
جدول شهریه دانشجویان غیرایرانی در سال ۹۷
جدول شهریه مقاطع مقاطع مختلف تحصیلی در سال ۹۷- ۹۶
جدول شهریه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه یزد در سال ۹۶ -۹۵