لینک های ضروری
m.azadi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدي روشن
31233098
کارشناس مسئول مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی
38212794
m.mafi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31233040
کارشناس آموزش‌های آزاد و مجازی
f.nourani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی‌روشن
31233042
کارشناس آموزش‌های آزادو مجازی