لینک های ضروری
تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

برای مشاهده و دانلود تقویم آموزشی دانشگاه به لینک‌های زیر بروید.
تقویم آموزشی نیم‌سال اول ۹۸ -۹۷ دانشگاه یزد (ویژه دانشجویان)
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۸ -۹۷ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۷ -۹۶ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۷ -۹۶ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۶ -۹۵ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال اول ۹۶ -۹۵ دانشگاه یزد (ویژه دانشجویان)
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۶ -۹۵ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۵ -۹۴ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۵ -۹۴ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ دانشگاه یزد