دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | اطلاع‌رسانی | فیلم‌های آموزشی
فیلم‌های آموزشی
حق‌التدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه
توضیحات کلی
راهنمای نحوه تایید و ارسال حق‌التدریس
راهنمای نحوه تایید و ارسال حق‌التدریس‌های برگشت‌خورده
موارد تکمیلی
راهنمای نحوه تایید و ارسال حق‌التدریس (مدیران گروه / روسای دانشکده)
راهنمای نحوه ثبت عدم تایید و عودت حق‌التدریس به هیأت علمی (مدیران گروه / روسای دانشکده)
راهنمای نحوه تایید/عدم تایید و ارسال حق‌التدریس (معاونین آموزشی دانشکده‌های مستقل / پردیس‌ها)
حق‌التدریس اساتید مدعو دانشگاه
توضیحات کلی
راهنمای نحوه تایید و ارسال حق‌التدریس
راهنمای نحوه تایید و ارسال حق‌التدریس‌های برگشت‌خورده
نحوه بارگزاری مدارک تحصیلی و هویتی
نحوه ثبت سوابق تحصیلی و تایید حق‌التدریس (رئیس دانشکده / مدیر گروه)