لینک های ضروری
محمد‌تقی صادقی

محمد‌تقی صادقی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۸۱۳۸۱دانشگاه ساری انگلستانمهندسی برق مخابرات (بینایی ماشین)
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه تربیت مدرسمهندسی برق مخابرات
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۷۰دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
13971398دانشگاه یزددبیر بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق
13931398دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی برق
13901393دانشگاه یزدمدیر امور فناوری و رئیس مرکز تحقیقات مهندسی
13861387پارک علم و فناوری یزدمعاون فناوری
13841386دانشگاه یزدرئیس مرکز تحقیقات مهندسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
الکترونیک ۱ و ۲ و ۳
مدارهای الکتریکی
مخابرات ۱ و ۲
پردازش تصویر
بازشناسی الگوی آماری
بینایی ماشین

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بازشناسی الگو
بینایی ماشین
پردازش تصویر

اطلاعات تماس

m.sadeghi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/sadeghi
https://pws.yazd.ac.ir/sadeghi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۴
31232395 38200144