دسترسی سریع
پیشینه معاونان

پیشینه معاونان

دکتر محمدعلی امراللهی - دوره تصدی: بهمن ۱۴۰۰ تاکنون

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استاد شیمی mamrollahi[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر محمدتقی صادقی - دوره تصدی: خرداد ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۴۰۰

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
دانشیار مهندسی برق m.sadeghi[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر قاسم برید لقمانی - دوره تصدی: بهمن ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۸

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استاد علوم ریاضی loghmani[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر فاطمه قادری - دوره تصدی: تیر ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
دانشیار زبان و ادبیات ghaderi_m[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر محمدعلی امراللهی - دوره تصدی: اسفند ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۰

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
دانشیار شیمی mamrollahi[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر احمد سوهانکار - دوره تصدی: اردیبهشت ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۸

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
دانشیار مکانیک -

پیشینه معاونان

دکتر سید محمدتقی الحسینی المدرسی - دوره تصدی: فروردین ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ۱۳۸۵

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار برق smta[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر سید منصور واعظ پور - دوره تصدی: مهر ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۴

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
دانشیار علوم ریاضی -

پیشینه معاونان

دکتر علی‌اکبر دهقان - دوره تصدی: شهریور ۱۳۷۷ تا مهر ۱۳۸۳

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار مکانیک adehghan[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر محمدعلی وحدت - دوره تصدی: خرداد ۱۳۷۵ تا مرداد ۱۳۷۷

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار صنایع mvahdat[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر علی نصیری طوسی - دوره تصدی: دی ۱۳۷۴ تا خرداد ۱۳۷۵

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار مکانیک -

پیشینه معاونان

دکتر محمدعلی برخورداری - دوره تصدی: آذر ۱۳۷۳ تا دی ۱۳۷۴

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار عمران -

پیشینه معاونان

دکتر سید محمد سیدمیرزائی - دوره تصدی: دی ۱۳۶۹ تا آذر ۱۳۷۳

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار جامعه‌شناسی -

پیشینه معاونان

دکتر عباس قضایی - دوره تصدی: دی ۱۳۶۸ تا دی ۱۳۶۹

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار اقتصاد، مدیریت و حسابداری -