دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | حوزه معاونت | مدیریت امور اداری | بخش‌ها | اداره کارگزینی | ویژه اعضای غیر هیئت علمی | بخشنامه‌ها و فرم‌ها
بخشنامه‌ها و فرم‌ها
بخشنامه‌های ویژه اعضای غیر هیئت علمی
چگونگی پرداخت کسور ایام مرخصی بدون حقوق
تمدید اشتراک مرخصی بدون حقوق
فرم‌های ویژه اعضای غیر هیئت علمی
ارائه مدرک تحصیلی (فرم شماره ۴)
تقاضای احتساب مدت سربازی جهت سابقه بازنشستگی (فرم شماره ۵)
فرم انتقال کسوربه صندوق بازنشستگی (فرم شماره ۶)
تغییر صندوق بازنشستگی (فرم شماره ۷)
ماموریت/ انتقال به سایر موسسات دولتی (فرم شماره ۸)
برقراری/ افزایش کمک هزینه اولاد (فرم شماره ۹)
برقراری کمک هزینه عائله‌مندی (فرم شماره ۱۰)
قطع کمک هزینه عائله‌مندی اولاد (فرم شماره ۱۱)
درخواست بازنشستگی (فرم شماره ۱۲)
سایر فرم‌ها
فرم درخواست ابطال دفترچه خدمات درمانی
فرم درخواست صدور دفترچه المثنی
فرم افزایش عائله جهت کلیه صندوق‌ها
بیمه‌نامه صدور اولیه دفترچه بیمه