دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | حوزه معاونت | مدیریت امور اداری | بخش‌ها | اداره کارگزینی | کارکنان
sh.ahmadi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233472
کارشناس کارگزینی اعضای هیئت علمی
38209818
afroozafroozeh [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233479
متصدی امور دفتری و بایگانی
38209818
j.tajabadi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233473
کارشناس مسئول کارگزینی اعضای هیئت علمی
38209818
b.razavizade [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233475
کارشناس مسئول کارگزینی اعضای غیر هیئت علمی
38209818
h.molanouri [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233476
کارشناس کارگزینی اعضای غیر هیئت علمی و کارشناس حضور و غیاب