دسترسی سریع
اداره دریافت، پرداخت و تنظیم حساب‌ها

اداره تنظیم حساب

شرح وظایف اداره دریافت؛ پرداخت و تنظیم حساب ها

  • دریافت بودجه
  • دریافت درآمدها
  • پرداخت مخارج و صدور چک
  • تنظیم گزارش های مالی