دسترسی سریع
ارزیابی عملکرد

سیستم ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهایی است که برای بهبود کیفیت نیروی کار که جنبه مهمی در مدیریت منابع انسانی دارد، استفاده می‌شود. ارزیابی عملکرد عبارت است از اندازه‌گیری عملکرد کارکنان از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده‌آل براساس شاخص‌های از پیش تعیین‌شده که خود واجد ویژگی‌های معین باشد. فرایند رسمی آگاه کردن کارکنان از تشخیص نتایج مثبت و منفی عملکردشان را ارزشیابی عملکرد کارکنان می‌نامند.

اهداف ارزشیابی عملکرد

  اولین و مهم‌ترین هدف: آگاه ساختن کارکنان از نحوه کار کردن، انجام دادن وظایف و مسئولیت‌ها و رفتارهای آنان
  تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان
  ایجاد یک نظام منطقی تشویق و تنبیه
  ایجاد شیوه صحیح نقل و انتقالات و ترفیعات
  تهیه طرح‌های پرداخت بر اساس بهره‌وری
  طراحی صحیح مشاغل
  رفع نارسایی‌های مربوط به شیوه‌های نیرویابی، جذب و گزینش
  ایجاد عدالت استخدامی
  تقویت نظام ارتباطی میان مدیران و کارکنان در سازمان

تا کنون این فرآیند بر عهده گروه برنامه، بودجه و تحول اداری بوده و دوبار در سال انجام می‌شده است. بر اساس تصمیم هیئت اجرایی دانشگاه مقرر شد برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای این فرآیند از سال ۹۹ بر عهده اداره توسعه منابع انسانی باشد.

پس از تدوین و تصویب شیوه‌نامه ارزیابی عملکرد کارکنان، این شیوه نامه در همین قسمت برای اطلاع همکاران محترم بارگذاری خواهد شد.