دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | حوزه معاونت | اداره امور حقوقی | مناقصه و مزایده
مناقصه ومزایده
دانشگاه یزد در نظر دارد دو باب مغازه متعلق به خود واقع در میدان آزادی – ابتدای بلوار طالقانی که به شرح زیر می باشد را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت در قالب اجاره واگذار نماید.
[12 اردیبهشت1401]   [82 بازدید]
دانشگاه یزد در نظردارد راهبری و توسعه فضای سبز پردیس اصلی دانشگاه، سرای خواهران ،سرای برادران ،پردیس آزادی معماری و پردیس مهریز را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به استناد مجوز شماره 2/م/01 مورخ 1401/1/20 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir از تامین کنندگان دارای صلاحیت اقدام نماید .
[22 فروردین1401]   [50 بازدید]
دانشگاه یزد در نظر دارد راهبری ،سرویس و نگهداری و تعمیر تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان‌های پردیس اصلی خود را به استناد مجوز شماره 16/م /00 مورخ 1400/11/02 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکت‌های واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[4 اسفند1400]   [71 بازدید]
دانشگاه یزد در نظر دارد اجرای خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه را به استناد مجوز شماره 18/م/00 مورخ 1400/11/03 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکت‌های واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[2 اسفند1400]   [63 بازدید]
دانشگاه یزد در نظر دارد امور خدماتی و تنظیف ساختمان‌ها و همچنین راهبری خدمات فنی ،آزمایشگاهی و کارگاهی خود را به استناد مجوز های شماره 20/م /00 و 21/م/00 و 22/م/00 مورخ 1400/11/20 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکت‌های واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[27 بهمن1400]   [207 بازدید]
دانشگاه یزد در نظر دارد راهبری ،سرویس و نگهداری و تعمیر تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان‌های خود را به استناد مجوز های شماره 16/م /00 و 17/م/00 مورخ 1400/11/02 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکت‌های واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[13 بهمن1400]   [117 بازدید]
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
[6 بهمن1400]   [114 بازدید]
دعوتنامه شرکت در تجدید استعلام خدمات نظارت کارگاهی پروژه‌های عمرانی دانشگاه
[19 آبان1400]   [213 بازدید]
دانشگاه یزد در نظر دارد انجام خدمات نظارت مقیم کارگاهی و نظارت عالیه کلیه پروژه‌های امانی و پیمانی در سایت‌های اصلی و اقماری و هم چنین طراحی‌های مورد نیاز دفتر طرح‌های عمرانی را به استناد مجوز 14 / م / 00 مورخ 5 / 8 / 1400 بر اساس ماده 24 آیین نامه خرید خدمات مشاور به شماره 193542 / ت 42986 همراه با ارزیابی کیفی باشرایط ذیل اقدام نماید.
[11 آبان1400]   [238 بازدید]
دانشگاه یزد در نظر دارد نسبت به واگذاری خرید غذای پرسی دانسجویی و رستوران اساتید دانشگاه به استناد مجوز 2860/85 مورخ 1400/7/7 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir از شرکت‌های واجد شرایط صلاحیت خریداری نماید.
[12 مهر1400]   [279 بازدید]