دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | حوزه معاونت | اداره امور حقوقی | مناقصه و مزایده
مناقصه ومزایده
دانشگاه یزد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 990036 کمیسیون ماده 2 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان یزد اقدام به فروش یک دستگاه خودرو متعلق به دانشگاه به شرح ذیل نماید:
[13 تیر1400]   [45 بازدید]
دانشگاه یزد در نظر دارد اجاره یک دستگاهCNC و فضای استقرار آن را به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، به استناد مجوز شماره10050/85/00مورخ5/4/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[13 تیر1400]   [43 بازدید]
دانشگاه یزد در نظر دارد نسبت به اجاره یک دستگاهاسکنر سه بعدی و محل استقرار دستگاه، به مدت یک سال به اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت با توجه به شرایط ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص دارای صلاحیت دعوت به عمل می آید پس از مطالعه و بررسی دقیق اسناد، مدارک و در صورت داشتن امکانات و توان مالی لازم و تمایل به شرکت در این مزایده، مدارک لازم را با مراجعه به سایت دانشگاه www.yazd.ac.ir به شرح ذیل تهیه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 29 / 4 / 1400 در یک پاکت سربسته قرار داده و به دبیرخانه حراست دانشگاه واقع در یزد -صفائیه - چهار راه پژوهش -سایت اصلی دانشگاه یزد- ساختمان آمفی تئاتر تحویل دهند. (روی پاکت قید گردد مربوط به مزایده دستگاه اسکنر سه بعدی و محل استقرار آن)
[9 تیر1400]   [59 بازدید]
با توجه به الزام سامانه ستاد، لازم است کلیه متقاضیان شرکت کننده در مناقصه خرید یک دستگاه GC/MS صرفاً نسخ الکترونیکی اسناد را با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت، امضاء و مهر نموده و در سامانه بارگذاری نمایند و نیازی به چاپ، امضاء و مهر گرم و اسکن اسناد نبوده و همچنین نیازی به ارسال نسخ فیزیکی نمی باشد. فلذا تاکید می گردددر صورت عدم امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی پاکت پیشنهاد قیمت گشوده نخواهد شد و شرکت مربوطه به علت نقص مدارک کنار گذاشته خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.
[30 خرداد1400]   [50 بازدید]
دانشگاه یزد در نظر دارد توزیع کتاب های انتشارات خود را به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت دعوت به عمل می آید پس از مطالعه دقیق قرارداد و در صورت موافقت با شرایط مندرج در قرارداد، نسبت به تهیه مدارک به شرح زیر اقدام و به همراه قرارداد و فرم منع مداخله کارکنان دولت پیوست شده حداکثر تا تاریخ 9 / 4 / 1400 پس از قراردادن کلیه مدارک درخواستی در پاکت سربسته به دبیرخانه حراست دانشگاه واقع در یزد – چهار راه پژوهش – ساختمان آمفی تئاتر تحویل نمایند.
[30 خرداد1400]   [44 بازدید]
مناقصه و مزایده-آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی
دانشگاه یزد در نظر دارد جهت انتخاب تامین و اجرا کنندگان ذیصلاح به منظور دعوت به مناقصه خرید، حمل و نصب تجهیزات و دکوراسیون سالن آمفی تئاتر 1000 نفره دانشگاه یزد بر اساس آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و تهیه لیست کوتاه جهت انتخاب مجری به استناد مجوز شماره 37723/70/99 مورخ 99/11/25 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir از بین شرکت‌های دارای صلاحیت از طریق فراخون عمومی اقدام نماید.
[23 خرداد1400]   [58 بازدید]
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
[6 خرداد1400]   [43 بازدید]
دانشگاه یزد در نظردارد راهبری و توسعه فضای سبز پردیس اصلی دانشگاه، سرای خواهران ،سرای برادران ،پردیس آزادی معماری و پردیس مهریز را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به استناد مجوز شماره3/م/00 مورخ 4/2/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir از تامین کنندگان دارای صلاحیت اقدام نماید.
[7 اردیبهشت1400]   [78 بازدید]
دانشگاه یزد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 990036 کمیسیون ماده 2 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان یزد اقدام به فروش دو دستگاه خودرو متعلق به دانشگاه به شرح ذیل نماید:
[28 فروردین1400]   [175 بازدید]
دانشگاه یزد در نظر دارد عملیات آماده‌سازی و زیرسازی پارکینگ غدیر را به استناد مجوز شماره 1/م/00مورخ 18/1/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکت‌های واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[28 فروردین1400]   [80 بازدید]