دسترسی سریع
آموزش کارکنان

اداره توسعه منابع انسانی دانشگاه به منظور ارتقای دانش و مهارت‌های شغلی کارکنان و با توجه به نیازهای آموزشی که از طرف خود ایشان پیشنهاد می‌گردد و همچنین ملزومات دولتی و مصوبات کمیته آموزش اقدام به تدوین تقویم آموزشی سه یا شش ماهه برای برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی ویژه کارکنان دانشگاه می‌نماید که در همین قسمت قرار داده شده و بروزرسانی می‌شود.

همچنین هرساله آئین نامه آموزش کارکنان که در سال ۹۶ تدوین شده، ویرایش شده و پس از تصویب در هیئت اجرایی، قابل بهره‌برداری می‌باشد. از موارد درج شده در آیین‌نامه آموزش که ممکن است برای همکاران محترم مورد استفاده بیشتری داشته باشد موارد زیر است:

  • مجوز ادامه تحصیل
  • نیازسنجی آموزش‌های کوتاه‌مدت
  • شناسنامه دوره آموزشی
  • اعتبار سالانه آموزش اعضا
  • برنامه‌ریزی آموزش حین خدمت اعضا
  • اجرای دوره‌های آموزشی حین خدمت
  • اطلاع‌رسانی و ثبت نام در دوره آموزشی
  • ارزشیابی گواهی دوره‌های آموزشی
  • دوره‌های آموزشی خارج از دانشگاه

و بسیاری موارد دیگر که در آیین‌نامه آموزش به تشریح ذکر شده است.

براساس این آیین‌نامه، شرکت کارکنان در دوره‌های آموزشی بر اساس فرم‌های نیازسنجی است که هریک از کارکنان و مدیران مربوط آن را تکمیل نموده و به اداره توسعه منابع انسانی ارجاع داده‌اند. برای دوره‌های آموزشی خارج از این فرمها و یا دوره‌هایی که افراد برای شرکت در آنها از طرف اداره توسعه منابع انسانی دعوت نشده و براساس نامه مقام مافوق ملزم به شرکت در آن شده است، لازم است مدیر مربوط با ارائه درخواست شرکت کارکنان زیرمجموعه خود در این دوره‌ها (حتی اگر بصورت مأموریت اداری باشند) به کمیته آموزش، موافقت کمیته را برای حضور ایشان در دوره‌های مذکور قبل از ثبت نام یا حضور دردوره کسب نماید. بدیهی است گواهی شرکت در دوره‌ها از سوی کارکنان حتی در قالب مأموریت اداری، بدون هماهنگی از سوی مدیر مربوط با کمیته آموزش پذیرفته نخواهد شد.

آئین‌نامه آموزش اعضای غیرهیئت علمی در این قسمت برای بهره‌برداری همکاران محترم در دسترس می‌باشد.


آئین‌نامه آموزش کارکنان

گزارش دوره‌های آموزشی برگزار شده از ابتدای سال ۹۹ تا پایان ماه مهر
ردیف عنوان دوره نوع دوره شیوه اجرای دوره مدت دوره (ساعت) تعداد شرکت‌کنندگان
۱ گزارش‌نویسی اختصاصی شغلی خودخوان ۴ ۷
۲ مدیریت برمبنای هدف اختصاصی شغلی مجازی ۴ ۳۸
۳ پدافند غیرعامل تکمیلی عمومی خودخوان ۸ ۱۳۵
۴ مذاکره و متقاعدسازی اختصاصی شغلی مجازی ۴ ۴۱
۵ آشنایی با اتوماسیون مخصوص مسئولین دفاتر اختصاصی شغلی مجازی ۲ ۳۴
۶ پشتیبانی امتحانات مجازی اختصاصی شغلی مجازی ۶ ۲۶
۷ مبانی سازماندهی اختصاصی شغلی حضوری - مجازی ۸ ۲۷
۸ هزینه‌کرد پژوهانه اختصاصی شغلی مجازی ۲ ۴
۹ تفسیر قرآن عمومی مجازی ۳ ۴۶
۱۰ مقدماتی شهریه اختصاصی شغلی حضوری ۵ ۴۳
۱۱ تکمیلی شهریه اختصاصی شغلی مجازی ۱۰ ۸
۱۲ اصول مدیریت اختصاصی شغلی حضوری - مجازی ۸ ۳۷
۱۳ انسان کامل عمومی خودخوان ۸ ۱۲۱
۱۴ بهبود سیستم اختصاصی شغلی حضوری ۸ ۲۱
۱۵ آموزش پشتیبان دوره‌های مجازی ۱ اختصاصی شغلی مجازی ۶ ۲۱
۱۶ آموزش پشتیبان دوره‌های مجازی ۲ اختصاصی شغلی مجازی ۱۶ ۲۷
۱۷ رفتار سازمانی تکرار اول اختصاصی شغلی حضوری - مجازی ۸ ۱۹
۱۸ رفتار سازمانی تکرار دوم اختصاصی شغلی مجازی ۸ ۳۵

با اجرای دوره‌های جدول فوق، از دوره‌های ویژه مدیران ۴ دوره حل مسأله، تصمیم‌گیری، قوانین استخدامی و آئین نامه تشکیلات باقی‌مانده که برای اجرای آن‌ها نیز در اسرع وقت برنامه‌ریزی و اطلاع رسانی خواهد شد.