لینک های ضروری
علی مروتی شریف‌آبادی
دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۹دانشگاه تهرانتحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه تهرانمدیریت صنعتی تولید و عملیات
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه اصفهانمدیریت صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمعاون اداری و مالی
13921396دانشگاه یزدرییس کمیته انضباطی بدوی و دبیر کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویان
13921396دانشگاه یزدمعاون دانشجویی
13911392دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده‌ اقتصاد، مدیریت و حسابداری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش‌شناسی تحقیق در مدیریت (دکتری)
برنامه‌ریزی غیرخطی (کارشناسی ارشد)
مدیریت تولید پیشرفته (کارشناسی ارشد)
مدیریت سازمان‌های پیچیده (کارشناسی ارشد)
پژوهش عملیات پیشرفته (کارشناسی ارشد)
مدیریت استراتژیک صنعتی (کارشناسی ارشد)
پژوهش عملیاتی ۱، ۲، ۳ (کارشناسی)
مدیریت استراتژیک صنعتی (کارشناسی ارشد)
پژوهش عملیاتی ۱، ۲، ۳ (کارشناسی)
طرح‌ریزی نگهداری و تعمیرات (کارشناسی)
مدیریت تولید (کارشناسی)
مدیریت کارخانه (کارشناسی)
کنترل پروژه (کارشناسی)
آمار و کاربرد آن در مدیریت (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
برنامه‌ریزی ریاضی
شبکه‌های عصبی مصنوعی
تصمیم‌گیری چندمعیاره
پویایی سیستم

اطلاعات تماس

alimorovati [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/morovati
https://pws.yazd.ac.ir/alimorovati ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳4044 ۳۸۲۱۰۳۱۱