لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | افراد | معاون اداری و مالی
علی مروتی شریف‌آبادی
دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۹دانشگاه تهرانتحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه تهرانمدیریت صنعتی تولید و عملیات
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه اصفهانمدیریت صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمعاون اداری و مالی
13921396دانشگاه یزدرییس کمیته انضباطی بدوی و دبیر کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویان
13921396دانشگاه یزدمعاون دانشجویی
13911392دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده‌ اقتصاد، مدیریت و حسابداری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آمار و کاربرد آن در مدیریت (کارشناسی)
کنترل پروژه (کارشناسی)
مدیریت کارخانه (کارشناسی)
مدیریت تولید (کارشناسی)
طرح‌ریزی نگهداری و تعمیرات (کارشناسی)
پژوهش عملیاتی ۱، ۲، ۳ (کارشناسی)
مدیریت استراتژیک صنعتی (کارشناسی ارشد)
پژوهش عملیاتی ۱، ۲، ۳ (کارشناسی)
مدیریت استراتژیک صنعتی (کارشناسی ارشد)
پژوهش عملیات پیشرفته (کارشناسی ارشد)
مدیریت سازمان‌های پیچیده (کارشناسی ارشد)
مدیریت تولید پیشرفته (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ریزی غیرخطی (کارشناسی ارشد)
روش‌شناسی تحقیق در مدیریت (دکتری)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پویایی سیستم
تصمیم‌گیری چندمعیاره
شبکه‌های عصبی مصنوعی
برنامه‌ریزی ریاضی

اطلاعات تماس

alimorovati [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/morovati
https://pws.yazd.ac.ir/alimorovati ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31234044 38210311